publicerad: 2021  
de-
förled
sär­skilt i vetenskapliga samman­hang med av­skiljande eller av­slutande verkan i förhållande till den aktuella processen etc.; äv. med liknande nekande betydelser
JFR des-
belagt sedan ca 1600; av franska dé- med samma betydelse; av lat. de- 'av; från' el. dis´- 'isär, i olika riktning'