SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ha interjektion 1uttr. för skratt Nollha ha ha!sedan 1614fornsv. ha; jfr ty., eng., fra., lat. ha med samma betydelse 2se där! som ut­tryck för tillfreds­ställelse, vrede, förakt e.d. åld.Nollha där har vi dig!sedan 1491Skrifter till Läsning för Klosterfolk
2ha äv. åld. ha`vaha`va verb hade haft, pres. har äv. åld. haver hav·er1vara i besittning av ngt; spec. med mer el. mindre laglig rätt men äv. all­männare NollJFRcohyponymförfogacohyponym1äga 1 han har mycket pengarhon har bilde har villa och sommar­stugade har hög lönäv. i fråga om mer till­fällig besittning e.d.JFRcohyponym2ha 4 har du eld?jag kan skjutsa dig, jag har bil i daghon hade inte hans telefon­nummeribl. med an­givande av an­vändningen av det man har till­gång tillofta med infinitivbestämning han hade ingen att frågahon hade inget att leva avvad skulle han ha pianot till?hon hade inget att göraäv. med avs. på abstrakta förhållandenhon har något att berättaäv. i ut­tryck för mer all­män sam­hörighethon har tre barnde har många vännerha ngn/ngt (att+V), ha ngt (till ngt)det har ngn inte med att göradet är inte ngns sakså det ska han/hon inte blanda sig ivem hon träffar eller inte har hennes föräldrar inte med att göra ha det beviljatsebevilja ha ngn/ngt i sitt våldsevåld ha ngn/ngt på gaffelnsegaffel 1 ha ngt emot ngnse2emot 2 ha ngt för ögonenseöga 1 ha ngt i bakfickansebakficka ha ngt i bakhuvudetsebakhuvud ha ngt i kikarensekikare ha ngt på sitt samvetesesamvete ha ngt som i en liten askvara helt säker på att få ngtenligt de senaste opinions­mätningarna verkar hon ha val­segern som i en liten ask hur som haverhur som helstskämts.jag fick punktering och fick gå sista biten, men hur som haver, nu är jag här! inte ha ngt att vinka påsevinka till den verkan det hava kanseverkan 1 sedan 800–900-talet SOU; kort­formen ha 1529runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)runform haf- , fornsv. hava ’hålla; ha; få’; gemens. germ. ord; jfr håv, hävd, åthävor 2vara försedd med viss ut­rustning, egenskap e.d. (permanent el. till­fällig); så­väl om före­mål som om personer Nollhan har långa benhon har ett gott hjärtahan har ett häftigt temperamenthon hade en röd tröjalägenheten har alla moderna bekvämligheterofta äv. med avs. på abstrakta före­teelser som till­kommer el. förknippas med ngn/ngtjag har ingen aninghon hade ingen lusthan har cancerde har skyldighet att ställa uppalla har samma målhan har ingen an­ledning att säga nejen tangent som har en viktig funktionspec. äv.bestå av en bil har flera tusen delarveckan har sju dagarha ngt (att+V)ha mage att göra ngtsemage 1 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Källby, Västergötland3vara syssel­satt eller upp­tagen med ngt, ofta med bi­betydelse av skyldighet Nollhon har en intressant arbets­uppgifthan har jour i natthon vill inte ha något att göra med honomspec. med avs. på under­visning e.d.vi ska ha lektion om fem minuterhon har tenta i dagde har tyska nästa timmespec. äv. med avs. på lärare resp. elevhon har honom som piano­elevde har lektor NN i tyskaäv.hålla, ge vi har fest på lör­dagvi har jubileum i årha ngt (att+V), ha ngn (i ngt), ha ngn (som ngn)ha för avsiktseavsikt sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4låta vara placerad på viss plats e.d. Nolljag har dina kläder i garderobenhon hade en sjal om axlarnahan hade händerna i fickanofta bildligthon hade tankarna på annat hålläv.låta vara an­ordnad på visst sätt hon hade håret ut­slagethan har famnen full med blommoräv. utan egen med­verkan e.d.han har lår­benet brutet på två ställenha ngt ngnstans, ha ngt ADJ/SÄTTha ögonen med sigseöga 1 veta var man har ngnseveta sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen5komma i besittning av ngt (konkret el. abstrakt) ngt vard.NollJFRcohyponym1få 1cohyponymerhålla 1 här har du boken!nu ska vi ha oss lite matha en trevlig kväll!spec. med avs. på betalning (konkret el. abstrakt)vad vill du ha för boken?han försökte bak­tala henne men det hade han ingen­ting föribl. med partikelni­gen det kostar en slant men den har man i­gen sedanspec. äv.lyckas få tag på nu har jag honom!ha ngt (för ngt), ha ngnsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6ofta med partikel, t.ex.fram, bort få (ngn eller ngt) i belägenheten att visst resultat e.d. upp­står Nollhan ville ha henne att erkännahon ville ha bort honom från tjänstenhan hade i­hjäl råttanofta bildligt, med skenbar rumsbetydelsedet var dit hon ville ha honomdet var detta han ville ha framspec. för att ut­trycka strävan att genom­driva viss tolkning e.d.hon ville ha det till att han var mutadha ngn att+V, ha bort ngn/ngt (från ngt), ha fram ngt/SATSha (det goda) med sig attmed­föra (det goda) atthög­skolan hade det goda med sig att ungdomar bo­satte sig på orten sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen7vara förpliktad att göra ngt; enl. förordning, på­bud e.d. Nollni har att in­komma med svar in­om 10 dagaräv. i fråga om skyldighet som sam­tidigt inne­bär en rättighet, särsk. i stadgar o.d.styrelsen har att ut­se en arbets­grupp in­om sigäv. med avs. på å­lagd upp­gift e.d.det problem som vi här har att ta ställning tillha att+Vsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga8vanligen med adj. e.d. vara i viss situation el. i visst till­stånd e.d. Nollha bråttomhur har ni det?vi har det brahon har det svårthan har helt klart för sig att han måste flyttaspec. för att ut­trycka fallenhet e.d.hon har lätt för språkha (det) ADJsedan 15279som perfekt- och pluskvamperfektbildande hjälp­verb NollJFRcohyponym4vara 2 han har byggt husethon hade aldrig sett honom för­utde har lidit länge nogbilen hade krossats under tågetha V (i supinum)sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Tystberga, SödermanlandOm ut­tryck som ha en trevlig kväll, jäm­för stilruta för .
3ha sehektar