publicerad: 2021  
identitet identiteten identiteter
id·ent·itet·en
substantiv
identite´t
1 överens­stämmelse i fråga om varje detalj eller egenskap
identitet (mellan några)
identitet (med någon/något)
identitet (med någon)
identitet (med något)
det råder nästan full­ständig identitet mellan de båda förslagen
spec. om matematiska el. logiska ut­tryck
ut­trycket a=a är en identitet
belagt sedan 1642
2 ställning som viss, en­tydigt bestämd person markerad av namn, person­nummer eller dylikt
identitetshandling; identitetskontroll
någons identitet
du måste styrka din identitet för att få ut pengarna
belagt sedan 1846
3 (med­vetande om) egen existens och sär­art
identitetskris
kulturell, etnisk och nationell identitet
äv. själv­ständig till­varo
att ut­veckla sin egen identitet är något som på­går hela livet
belagt sedan 1958