publicerad: 2021  
ta tog tagit tagen tagna, presens tar
även åld.
taga tog tagit tagen tagna, presens tager
verb
el. ta`ga
1 ibland med partikelnfast skaffa sig kontroll över genom att gripa med händerna eller dylikt; spec. i fråga om in­fångande
någon tar någon/något (någonstans)
någon tar någon (någonstans)
någon tar något (någonstans)
någon tar fast någon
han försökte ta bollen; hon tog väskan och gick; hon tog boken under armen; ta fast tjuven!
ofta med sam­tidig inne­börd av förflyttning vanligen med partikel, t.ex.bort, fram, med, upp
någon tar (bort/fram/med/upp) någon/något (någonstans)
någon tar (bort) någon (någonstans)
någon tar (bort) något (någonstans)
någon tar (fram) någon (någonstans)
någon tar (fram) något (någonstans)
någon tar (med) någon (någonstans)
någon tar (med) något (någonstans)
någon tar (upp) någon (någonstans)
någon tar (upp) något (någonstans)
ta bort tallrikarna från disk­bänken; ta fram kort­leken; ta med mig ock­så!; han tog upp plån­boken ur fickan
spec. äv. tillskansa sig något, ofta mot ägarens vilja; ibland utan direkt gripande
kompanjonen tog alla pengarna och försvann; räven tog en höna; fienden har tagit staden
äv. med av­seende på sexuell handling
ta någon bak­ifrån; ta någon mot köksbordet; ta någon med våld; han tog henne mot hennes vilja
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
jag tar befälet; han tog ledningen på tredje varvet; tag plats!
spec. ägna upp­märksamhet åt
ta en dag i sänder; vi får ta den frågan senare; vi får ta en sak i taget
spec. äv. begära som ersättning vid försäljning eller dylikt; ofta med potentiell inne­börd
de tar bra betalt; hon tog 40 000 för bilen
(peppar, peppar,) ta i trä! se trä
ta av­stånd från någon/något se avstånd
ta en rövare se rövare
ta hand om någon/något se hand
ta löfte av någon se löfte
ta mej fan se fan
ta mod till sig se mod
ta någon av daga se dag
ta någon i hampan se hampa
ta någon i nack­skinnet se nackskinn
ta någon i örat se öra
ta någon till fånga se fånga
ta någon till äkta se äkta
ta någon/något till nåder se nåd
ta någon/något till sitt hjärta se hjärta
ta något till heders (igen) se heder
ta något ur luften se luft
ta priset se pris
ta reda på något se reda
ta sats se sats
ta sin hand ifrån någon/något se hand
ta sin hatt och gå se hatt
ta sitt liv se liv
ta till orda se ord
ta till vara se vara
ta udden av något se udd
ta vara på någon/något se vara
belagt sedan 1000-talet (runsten, Össeby-Garn, Uppland (Sveriges runinskrifter)); formen ta 1588; runform tuk (pret.), fornsvenska taka, tagha, urspr. 'beröra'; nord. ord, besläktat med bl.a. lågtyska tacken 'beröra; klämma'; jfr ur­sprung till fattig, intäkt, våldtäkt
2 (besluta att) an­vända sig av något före­mål, hjälp­medel eller dylikt; ofta med stark bi­betydelse av att välja
någon tar någon/något
någon tar någon
någon tar något
han tog den mörka kostymen till festen; de tog en extern konsult i stället för någon vid det egna före­taget; jag tar en dagens lunch, tack!
spec. med av­seende på färd­medel, färd­väg och dylikt
ta cykeln; ta en gen­väg; ta en om­väg; de tog taxi hem; hon tog bilen till jobbet efter­som det regnade
spec. äv. med av­seende på föda eller dylikt ofta refl. förse sig med och förtära
någon tar (sig) något
ta en sup; ta (sig) en kaka till; ta vin till maten; man tar en tablett morgon och kväll
äv. med av­seende på val­situation (besluta att) göra till sin
JFR ta 3
de tog lägenheten; kunden tog det dyrare märket; hon tog jobbet
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser, sär­skilt ofta refl. (se till att) komma i åt­njutande av
någon tar (sig) något
ta en paus; ta chansen att åka ut i världen; ta ledigt; ta semester; han tog (sig) ett dopp
äv. i ut­tryck vid an­givande av exempel
det är många som har miss­lyckats – ta NN till exempel
ett taget namn se namn
ta kropp se kropp
ta till lipen se lipen
ta vägen se väg
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 acceptera att erhålla något (konkret el. abstrakt) värde
någon tar något
ta mutor; ta ett gott råd och av­stå!
äv. med av­seende på mer ut­talat negativa abstrakta före­teelser finna sig i att bära
ta risker; ta kritik; hon får ta det fulla an­svaret; ta konsekvenserna och av­gå; han fick ta mycket stryk; försäkringen kostade en vacker slant men det får vi ta
belagt sedan 1347 privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)
4 vanligen med prep.på, i komma i direkt kontakt med något, vanligen med handen
någon tar med/på/i något
någon tar i något
någon tar med något
någon tar på något
ta inte med fingrarna – an­vänd kak­tången!; ta inte på musei­föremålen!
äv. om rörligt före­mål, sär­skilt projektil eller dylikt träffa
bollen tog i stolpen; skottet tog i benet
äv. bildligt (kunna) an­vända (något) som utgångs­punkt för slut­sats eller dylikt
polisen har inte mycket att ta på i fallet; det var inget att ta på i talet, bara tomma fraser
inte vilja ta i någon/något med tång se tång
ta fasta på något se fasta
ta i hand se hand
ta någon på sängen se säng
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
5 (ha förmåga att) klara särsk. med av­seende på hinder, viss höjd eller dylikt
någon/något tar något (sätt)
någon tar något (sätt)
något tar något (sätt)
han har tagit 2,20 i höjd; hon tog trappan i två språng; bilen tar kurvorna perfekt
äv. med av­seende på examen eller dylikt
ta studenten; ta en fil. kand.
belagt sedan 1637 (om examen)
6 ha till­räckligt ut­rymme för
något tar något
färjan tar 300 bilar; salen kan ta 120 personer
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie
7 ha en om­fattning som kräver visst ut­rymme el. viss tid
något tar något/tid
något tar något
något tar tid
pianot tar en stor del av ytan i vardags­rummet; resan tog tre timmar
äv. bildligt
ut­över budgeten tog frågan om sjuk­från­varon stor plats i nämndens diskussion
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie
8 utföra någon (synlig) handling
någon tar något
ta ett steg fram­åt; ta ett språng; ta av­sked; ta far­väl; de tog en promenad i eftermiddagssolen
ibland med partikelnom upp­repa
någon tar (om) något
hon fick ta om solonumret; kan du ta om det där du sa?
ta det varligt se varlig
belagt sedan 1430–50 Herr Ivan Lejon-Riddaren
9 upp­träda (på visst sätt) i förhållande till någon person
någon tar någon (sätt)
hon visste precis hur hon skulle ta eleverna
äv. i fråga om reaktion på händelse eller dylikt
någon tar något (sätt)
han tog den tråkiga nyheten med fattning; det ryktet behöver man inte ta så allvarligt (på)
äv. med opersonlig konstruktion i ut­tryck för upp­trädande i all­mänhet
någon tar det sätt
ta det försiktigt
ta det lugnt se lugn
ta hän­syn till någon se hänsyn
ta något med en klack­spark se klackspark
ta något med ro se ro
ta parti för någon/något se parti
ta ställning för någon/något se ställning
ta ställning mot någon/något se ställning
belagt sedan 1480–1500 Helige Bernhards Skrifter
10 i vissa ut­tryck bedöma
någon tar någon/något (för/som någon/något)
någon tar någon (för någon)
någon tar någon (för något)
någon tar någon (som någon)
någon tar någon (som något)
någon tar något (för någon)
någon tar något (för något)
någon tar något (som någon)
någon tar något (som något)
de tog honom för en på­litlig person; man kan inte ta något för givet
ibland med an­tydan om viss reaktion
JFR ta 9
ta det som ett förslag bara!; ta det som ett skämt!
praktiskt taget se praktisk
på det hela taget se hel
strängt taget se sträng
belagt sedan 1385 Klosterläsning
11 göra (av­sedd) verkan
något tar (någon/något)
något tar (någon)
något tar (något)
bedövningen tog inte; solen tar knappast på hösten
äv. i fråga om negativ verkan slita
åren har tagit på honom; hon såg tagen ut efter vak­natten; sorgen tog hårt på familjen
spec. i ut­tryck för förbrukning av något som bara finns i begränsad mängd
det tog på krafterna att cykla i mot­vind; det tog betänkligt på deras förråd
äv. i ut­tryck för in­hämtande av för­språng eller dylikt
hon låg 20 meter efter ledaren men hon tog mer och mer på henne
den kulan visste var den tog se kula
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
12 i vissa ut­tryck åstadkomma något resultat
någon/något tar något (någon/något)
någon tar något (någon)
någon tar något (något)
något tar något (någon)
något tar något (något)
mot­gångarna tog knäcken på honom; sjukdomen höll på att ta död på henne
spec. i foto­samman­hang eller dylikt
ta en bild; ta ett kort; ta en kopia
ta kål på någon/något se kål
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
13 föra särsk. med av­seende på målet
någon tar någon (någonstans)
ta någon till doktorn; tar du barnen till skolan idag?
belagt sedan 1753
14 på­verkas med resultat bestående i
någon/något tar något
någon tar något
något tar något
ta skada av något; bilen tog fart; ta gestalt; den nya organisationen började ta form
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
15 i några ut­tryck bestämma genom uppmätning
någon tar något (någon/något)
någon tar något (någon)
någon tar något (något)
ta temperaturen på den sjuke; ta blod­trycket och sänkan; gå till skräddaren och ta mått
belagt sedan 1644
16 vika av i någon riktning som fram­går av samman­hanget
någon tar (av) någonstans
ta av till höger vid affären!; ta vänster vid kyrkan
belagt sedan 1788
17 med konjunktionenoch gripa sig an med något; vanligen försvagat till att bara markera in­ledning av en handling eller dylikt
någon tar och verb
ta och hämta tidningen är du snäll!; om vi skulle ta och gå hem
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
tatagande, tag