SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTIVA ak4ti1va l. 040, äfv. 3~20, sbst. pl.; äfv. sg. r. l. f., best. -an.
Etymologi
[af lat. activa, adj., n. pl.; jfr t. aktiva o. AKTIV, adj.]
i sht handel. (persons l. firmas) tillgångar. Boets aktiva äro betydliga. Om .. gäldenärens passiva öfverstiger hans activa, så säges han .. vara .. insolvent. Schrevelius 2: 420 (1849, 1857). Inventarie-bok, deruti å venstra sidan .., under rubriken Aktiva, antecknas alla egande tillgångar, såväl i kontanter som varulager, lös och fast egendom, fordringar m. m., .. och å .. högra sidan, under titeln Passiva, alla skulder och gifna förbindelser .. Aktiva och passiva motsvarar här debet och kredit. Rosander Skolmäst. 110-111 (1859). Topelius Vint. I. 2: 273 (1860, 1880).
Spoiler title
Spoiler content