SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTNINGSVÄRD ak3tniŋs~væ2rd (a`ktningsvärd Weste), adj. -are; -T, adv.
Etymologi
[jfr t. achtungswert]
som är värd l. förtjänar aktning. Ridderskapets och Adelns aktningsvärda tankesätt. S. G. Tigerhielm i Ad. prot. 1789, s. 351. En i allo aktningsvärd man. Fryxell Ber. 10: 49 (1842). Hvarje ärlig .. öfvertygelse är aktningsvärd. Fries Utfl. 3: 11 (1864). En kondition, som han haft i ett aktningsvärdt hus. De Geer Minnen 1: 33 (1892). — särsk. med försvagad l. utvidgad bet.:
a) värd all hänsyn, rätt förtjänstfull, (rätt) betydande l. framstående (med afs. på duglighet, talang o. d.); respektabel, ganska god. En åsigt .., som haft ganska aktningsvärde försvarare. Claëson 2: 179 (1859?). Vid sina poetiska försök hade han .. uppmuntran af dåvarande filosofie lektorn, sjelf en aktningsvärd diktare. C. A. Kullberg i SAH 41: 67 (1866).
b) (till storlek, omfång, mängd l. intensitet o. d.) någorlunda betydlig l. ansenlig, rätt duktig, ganska vacker. En aktningsvärd talang. Han gjorde aktningsvärda försök att uppehålla sin ställning. G. E. Beskow Resem. 13 (1861, 1881). John Jenkins .. egde aktningsvärda insigter i aritmetik. Nyblom Hum. 111 (1874, 1883). H. Hildebrand i Turistför. årsskr. 1891, s. 132.
Spoiler title
Spoiler content