SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
ANTAGLIGHET an3taglig~he2t l. 3~200 (anta´glighet Weste; ànntaglighét Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. (föga br.) -er.
egenskap(en) att vara antaglig. Weste (1807). — särsk.
1) till ANTAGLIG I 1 (jfr nedan 2). SAOB (1870). De Geer Minnen 2: 180 (1892). Högsta anbudets antaglighet kommer att underställas Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. PT 1899, nr 199, s. 4.
2) (mindre br.) till ANTAGLIG I 3. Ibland de stridbare manspersonerne på dessa hemman utsågo bönderna sjelfve en till knekt, hvarefter hans antaglighet pröfvades af utskrifnings-Commissarierne. H. Hamilton i VittAH 17: 80 (1839, 1846).
3) till ANTAGLIG I 4 (jfr ofvan 1). De borgens- och vittnesmeningar, som för Discont-reversernes antaglighet äskas. SFS 1830, s. 499. Hvarje ledamot i fattigvårdsstyrelse ansvarar gemensamt med de öfrige .. för de säkerhetshandlingar, mot hvilkas antaglighet han ej till protokollet gjort anmärkning. SFS 1871, nr 33, s. 10.
4) till ANTAGLIG I 5. Denna förklarings antaglighet. Claëson Skr. 1: 255 (1858). Vi ämna ej bestrida antagligheten af denna tolkning. Ljunggren Bellm. 256 (1867).
5) till ANTAGLIG I 6. Då fråga är om en skolbok, utgöra dylika fel ett väsentligt hinder för bokens antaglighet och brukbarhet. Claëson Skr. 1: 380 (1859).
Spoiler title
Spoiler content