SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETRÄFFA beträf4a, i Sveal. äfv. 032 (beträ´ffa Weste; betr`äffa Almqvist), v. -ade; se för öfr. TRÄFFA.
Etymologi
[liksom d. betræffe af t. betreffen; se BE- o. TRÄFFA]
I. [jfr TRÄFFA i bet.: med kast l. slag osv. råka]
1) (föga br.) träffa, råka; drabba. Gamla språket har ingen annan passivet beträffande sammandragning, af allmännare utsträckning (än den som uppkommer gm bortfallet af r framför s). Rydqvist SSL 1: 486 (1850); jfr 2. Ingenting skulle .. så hastigt upplysa menniskorna .. som mångdubblade och oupphörligt förnyade erfarenheter, i hvilka deras intressen befinna sig direkt beträffade. Bergstedt Clément 44 (1868). — särsk.
a) (†) närmande sig bet.: komma (ngn) till godo. Hwad gunst denne Unge Person Dn. Montelio, och des hustru häruthinnan wederfares, warder och mig sielf äfwen så högdt beträffandes. Växiö domk. akt. 1696, nr 583.
b) [jfr t. eine schwere krankheit betraf ihn] om sjukdom: drabba, angripa. Stark misstanke (var) för handen att han (dvs. Lasarus) fanns beträffad med begynnelse till Spetälska. Ödmann Str. förs. III. 1: 134 (1811). Sjukdomen i sin typiska form beträffar alltid båda ögonen. Löwegren Ögonsjukd. 362 (1891).
2) [jfr t. in sachen welche die religion betreffen] (numera mindre br. utom i a o. b) afse, hafva afseende på, gälla, angå, vidkomma, referera l. hänföra sig till (ngt l. ngn); höra till, falla under l. stå i samband med (ngt); (be)röra. (Alla äro fogade) som lidher (dvs. leder l. lemmar) til hans k. M:t som hufvedet .., så ath al hufvedens anfechting bör billigt alle lidhemott angå oc betreffe. RA 1: 260 (1540); jfr 1. Hvadh tillståndet här i landett, tractaten i synnerhett bedreffar, varder m(in) k(äre) h(err) far bäst förnimmandes aff Commissariens Nicodemi breff. Oxenst. brefv. 3: 488 (1635); jfr b. (Vi) lofwe .. them (dvs. fredspunkterna), så myckit hwar och en .. angåår och betreffa kan, .. fast, vprichtigt och obrotzligen at holla. Schroderus Osiander III. 2: 53 (1635). Uti saker, som Rijkets styrelse och Regementets inrättande beträffa. 2 RARP I. 1: 16 (1719). Kongl. Quarantaines-Författningarne af 1806 ock 1807 .. förändras ej genom denna Vår Nådiga Kungörelse, hvilken endast beträffar öfriga .., i hänseende till Choleran, uppkommande förhållanden. SFS 1831, s. 174. Dessa meddelanden beträffade Franska rustningarna. Cronholm Lig. 190 (1839). Att distinktionen mellan rationalism och supranaturalism icke uteslutande beträffar theologien, utan bestämmer arten af allt tänkande. Fahlcrantz 6: 77 (1839, 1865). En annan af Ehrensvärds iakttagelser .. beträffar den genomgående enheten i framställningssätt hos den grekiska konstens alla arbeten. Estlander Konsth. 467 (1867). Vi .. skola .. först taga i betraktande dem (af dessa fakta), som hänföra sig till det animala systemets lägre centra, för att derpå öfvergå till dem, som beträffa hjernan. Rein Psyk. 1: 434 (1876). Dessa anmärkningar beträffa ett par af vårt talspråkas allmänna förhållanden, som något längre fram .. komma att utförligare omtalas. Cederschiöld Skriftspr. 157 (1897, 1902). jfr Cavallin (1875). — särsk.
a) i p. pr. ss. prep., se BETRÄFFANDE.
b) [jfr motsv. uttr. i dan. o. t.] (fullt br.) i uttr. hvad den saken (osv.) beträffar, äfv. (jfr Rydqvist SSL 5: 205) hvad beträffar den saken (osv.), hvad den saken angår l. vidkommer l. anbelangar, beträffande l. rörande l. vidkommande l. angående l. anbelangande den saken osv., med afseende på den saken osv. Hvad det beträffar, att .., så .. Hvad mig beträffar (dvs. för mitt vidkommande, för min del), så är jag af motsatt mening. Så att de (dvs. rådsherrarna) tijd nogh hafwa skulle det att rama, som konungen kunde nyttigt blifwa, både hwadh Legationen belangede vth till K. M:t, så och hwadh Regeringen beträffade in till den tijdh, att K. M:t sielf i Rijket inkomme. Hist. bibl. 2: 350 (1597). Hwadh Criminal Saaker betreffar, så warder medh dhem effter Rättegångz Ordinantien förfarit. HSH 31: 259 (1667). 2 RARP I. 2: 371 (1723). Hvad .. seder beträffar, sätter jag ingalunda holländare till mönster. J. Wallenberg 268 (1771). Hvad mig beträffar, har jag måst inrätta mig, för att bli här så länge ma chère mère är sjuk. Bremer Grann. 2: 129 (1837). Detta bref, som till tankegången, särdeles hvad beträffar dess första hälft, mycket påminner om Ludvig XIII:s stiftelsebref för Franska Akademien, hade följande lydelse. Ljunggren SAHist. 1: 12 (1886). Gustaf hade — hvad hans personliga utveckling beträffar — i många afseenden vunnit genom olyckorna. Stavenow G. III 172 (1901).
c) (knappast br.) opers.: vara fråga om, gälla. O! huru lycksaligt är .. det Land, hvars fromma Konung aldrig tror sig nog underrättad, när det en undersåtes välgång beträffar, utan städse vädjar ifrån Sig Sjelf til Sig Sjelf! Tessin Bref 2: 224 (1754).
d) (föga br.) i fråga om muntlig l. skriftlig framställning: röra sig om, handla om l. afhandla (ett ämne); jfr ANGÅ II 3 d. Iag (höll) tillföllje af kyrkioordningen en Sermon (dvs. predikan), som det ährendet betreffade, för dem. Växiö domk. akt. 1693, nr 625. Efter ett och annat fört tal, som dels then nämnde Medicum, dels ock inrättande af mina Studier, beträffade, behölt han mig til Middags måltiden. Humbla 82 (1740). (Ehuru denna resebeskrifning) egentligen beträffar Paraguay, så finner man här spridda underrättelser om flera länder. Sv. lit.-tidn. 1817, sp. 605. Talet .. beträffade sakers och personers tillstånd i Rom under Kejsar Augusti tid. Atterbom Siare 1: 56 (1841).
e) [jfr t. ich habe das betreffende schreiben erhalten] (nyare germanism, föga br.) i p. pr. ss. adj.: som kommer i fråga (i det föreliggande fallet), som saken rör l. frågan gäller, ifrågavarande. Det är allt annat än lena och ”moraliska” medel, som af de beträffande maktegarne användas i och för kronans seger. Bolin Statsl. 1: 50 (1868). AHB 57: 62 (1871). Ett glaskärl, delvis fyldt med den beträffande oljan. Tekn. tidskr. 1891, s. 132. Om den beträffande vetenskapsmannen representerar en ny, vid gränsen af ett gammalt ämne uppvuxen forskningsgren. S. Wide i Nord. tidskr. 1892, s. 249. Tekn. tidskr. 1899, M. s. 8.
II. [jfr TRÄFFA i bet.: finna; jfr vidare motsv. anv. i ä. d. samt t. auf dieberei oder in ehebruch betroffen werden] (†) anträffa, ertappa, få tag i, beträda. Om han någorstädes kan samme tiuf Hemmingh Innan Sueriges grendzor betreffa. Växiö rådstur. prot. 1625, s. 163. Det de beträffas att olofligen handla med (skall) tagas under confiscation. Bidr. t. Hfors hist. 2: 99 (1680). Om någen ringa ock oförmögen Person der medh (dvs. med att bära puffertar) beträffes, skal den samma bekomma 200. Giszleslengiar och roo i 6. åhrs tijdh på Galeyerne. OSPT 1687, nr 7, s. 6. Hälst hon .. beträffats med osanningar och bedrägeliga steg. Växiö domk. akt. 1760, nr 155. Möller (1782; under betreten).
Spoiler title
Spoiler content