SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
BRANDSTOD bran3d~stω2d, hvard. äfv. bran3~, r. l. f. (m. Sahlstedt, Weste, Dalin (1850)); best. -en; pl. (föga br.) -er (Weste (1807), Dalin (1850)).
Ordformer
(bran- LMil. 3: 477 (1694), Brauner Tankar om boskap 80 (1756). -stoo Ångerm. domb. 5 nov. 1640, fol. 158. -stod RARP 4: 577 (1651) osv. -stol VDAkt. 1670, nr 81. -stud SynodA, 2 RARP 3: 493 (1723). -stuut Cavallin Herdam. 5: 52 (cit. fr. 1703). bränstöd GR)
Etymologi
[fsv. brandstuþ, f., motsv. ä. d. brandstød; till BRAND, sbst.1 I 2. Uttalet med långt ω, i st. f. med ljudlagsenligt långt (öppet) å, torde bero på anslutning till STOD, ÅTERSTOD m. fl.]
eg.: understöd till lindrande af gm eldsvåda lidna förluster; ersättning för liden brandskada; särsk. (i fråga om ä. förh. på landsbygden) om viss lagstadgad skadeersättning som den brandskadade skulle erhålla af häradet. GR 29: 821 (1559). Ingen förbrend hafwe tillstånd till att tiggja, vthan gånge till tingett och bewijse sin skadha och lathe sigh till döma brandstud af herede. SynodA 1: 54 (1640). Af alla hemman i häradet skal brandstod gifvas efter hemmantalet. BB 24: 5 (Lag 1734). Rabenius Kam. § 342 (1825). (†) The som löpa kringh och tiggia i Brannstodh, ähre allt för månge. RARP 4: 577 (1651).
Ssgr: BRANDSTODS-BOLAG~20 l. ~02. jfr -INRÄTTNING. SFS 1828, s. 1625.
-ERSÄTTNING~020. Dalin (1850).
-FÖRENING. förening med uppgift att tillförsäkra sina medlemmar viss ersättning för gm eldsvåda lidna förluster; förr äfv.: mellan delägarna i dylik förening träffad öfverenskommelse om brandstodens storlek o. d. Förordn. 1/8 1770, s. 1. Rabenius Kam. § 342 (1825). Dalin (1850).
-HJÄLP. 2 RARP 5: 728 (1726).
-INRÄTTNING~020. inrättning som (på vissa villkor) tillförsäkrar viss ersättning för gm eldsvåda lidna förluster; jfr BRANDFÖRSÄKRINGS-INRÄTTNING. Cronholm SkånH 2: 248 (1851).
-KASSA. (förr) jfr -INRÄTTNING. SynodA 1: 433 (1757).
-LAG, n. (förr) jfr -FÖRENING. Rabenius Kam. § 342 (1825). Brandstodslag .. Förening af hemmansbrukarne i en socken eller ett härad, i ändamål att genom sammanskott lemna ersättning åt dem inom socknen eller häradet, som lidit förlust genom eldsvåda. Dalin (1850).
-MEDEL, pl. LMil. 3: 493 (1694). Med de undfångna brandstodsmedlen var hans ekonomiska ställning räddad. Hedenstierna Fru W. 174 (1890).
-UPPBÖRD~20 l. ~02. uppbörd af bidrag till understöd åt brandskadad l. af afgifter till brandstodsinrättning. 2 RARP 3: 494 (1723). LD 1903, nr 245, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content