SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANVIKS- dan3viks~.
Etymologi
[af DANVIK(EN), förkortad benämning dels (se DANVIKS-HEMMAN, -PENNING nedan) på stiftelsen Danviks hospital (numera) inom Katarina församling inom Stockholms stad, dels o. vanl. på det dårhus som till år 1861 var förenadt därmed]
(i sht förr) i ssgr: som har afs. på Danviken, från l. på Danviken, som vore på sin plats på Danviken l. anstår en person som där är intagen, dårhusmässig, vanvettig, befängd.
Anm. Efter 1861, då dårhuset flyttades från Danviken till Konradsberg på Kungsholmen, hafva nedanstående ssgr allt mera kommit ur bruk o. delvis ersatts af motsvarande bildade med KONRADSBERGS-. Till de flesta finnas äfv. motsvarigheter bildade med DÅRHUS-.
Ssgr: DANVIKS-ARBETE30~020, äfv. ~200. dårhusarbete; vanvettigt företag. J. Wallenberg 208 (1771). Möller (1790).
-BO~2, m. särsk. (†) = -HJON. Dalin Arg. 2: 230 (1734, 1754).
-DRÖM~2. Deras (dvs. tyskarnas) danviks-dröm om Tyskland, som en enda stat. Tiden 1848, nr 168, s. 1.
-HEMMAN~20. benämning på hvart o. ett af de hemman som ägas af Danviks hospital (o. af hvilka dettas inkomster till stor del härflyta); äfv. kalladt Danviks hospitalshemman. 2 RARP 5: 474 (1727). Konv.-lex. (1845). 2 NF 5: 1381 (1906).
-HJON~2. äfv. i utvidgad anv.: dårhushjon; i sht i öfverförd bemärkelse: idiot, dumhufvud; jfr -BO. Browallius Præs. i VetA 1747, s. 7. Dit gamla Danvikshion! Envallsson Niugg 52 (1784). Dalin (1850).
-IDÉ~02. Dalin (1850).
-MÄSSIG~20. Danviksmässig galenskap träffar man också understundom på (i ett visst skaldestycke). Polyfem II. 28: 2 (1810). Dalin (1850). Väktaren 1862, nr 10, s. 4.
-MÄSSIGHET~200 l. ~102. Sällskapet (Pro Sensu Communi) .. upprepade .. sina dictators-maktspråk om Swedenborgs fånighet, om hans anhängares danviksmessighet. Atterbom Siare 4: 334 (1847).
-PENNING~20. benämning på en afgift som sedan 1739 utgjorts till Danviks hospital o. som numera erlägges med 2 öre per läst af hvarje till Stockholm från utrikes ort (utom från Finland) ankommande fartyg. NF (1879).
-SPEKULATION~1002. (Att tro sig kunna göra lycka genom litterärt arbete) vore rent af en Danviks-spekulation. Lidner 1: 208 (1788).
Spoiler title
Spoiler content