SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEPOSITORIUM dep1ωsitω4rium l. de1-, l. -på- l. -po-, l. 100302, l. depωs1- l. depω1- l. depos1-, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[jfr t. depositorium, eng. depository, mlat. depositorium, till stammen i DEPOSITUM o. DEPOSITOR]
(föga br.) plats l. ställe (enkom) afsedd (afsedt) för mottagande af värdeföremål o. d. till förvar; plats hvarest värdeföremål osv. finnas förvarade. Hammarsköld Sv. vitt. 1: 14 (1818). Svenska riksarchivet och danska geheimearchivet äro de hufvudsakliga depositorierna för urkunder rörande Sveriges historia under unionstiden. Reuterdahl Sv. kyrk. hist. III. 1: 7 (1863). 2 NF (1906).
Spoiler title
Spoiler content