SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESTINERA des1tine4ra, äfv. däs1-, stundom de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DESTINATION (se d. o.); jfr DESTINATÄR, DESTINATÖR.
Ordformer
(dis- Stadg. ang. landtmil. 4: 623 (1695), Publ. handl. 14: 44 (1787), Törngrenska målet 444 (1802), Carlstén Underr. f. skeppseg. 2, 9, 90 (1853))
Etymologi
[jfr holl. destineeren, t. destinieren, eng. destine, af fr. destiner, af lat. destinare, fastgöra, fastställa, bestämma, ärna, af de- med förstärkande bet. o. det ej påvisade stanare, besläktadt med stare (se STÅ); jfr OBSTINAT]
1) [jfr ä. eng. his appanage which the late king had destined him, lat. domos publicis usibus destinare, tempus et locum destinare ad certamen] (†) uttryckligen (muntligen l. skriftligen) bestämma l. afse (ngt för ngt visst ändamål); i sht i pass.; jfr ANORDNA 3. Dee halfue cartauuerna och huadh af andra ammunitionspartzedler han på staten finner honom vara destinerade. Oxenst. brefv. 5: 600 (1645). Han (hade) destinerat then näste Onsdagh, som var then 27. til mitt Afskedh. Rålamb Constantin. resa 37 (1658, 1679). J vnderdånigheet förfrågas om icke samme meddell måghe komma till Scholan igien, som de i förre tijdher berömmeligen warit destinerade. HSH 31: 398 (1675). Capitainer, Lieutenanter samt Fändrikar .. intränga sig uti den första bänken dersammastädes (dvs. i tyska kyrkan i Sthm), hwilken dock för Kongl. Råden är distinerad. Stadg. ang. landtmil. 4: 623 (1695). En Commendering af omkring 360 Man af Dal-Regementet .., hvaraf en liten del blef destinerad til arbete vid Haga. S. A. Hedin i Läk. o. naturf. 8: 178 (1787). At .. Fullmägtige uti Riksgälds Contoiret skulle täckas bevilja sex procent i årlig ränta, hälst en sjättedel deraf till församlingens fattiga vore destinerad. Riksd. rev. ber. ang. riksgäldsk. 1906, s. 373 (i handl. fr. 1798). Fyra grenadierer buro .. mig .. in i ett .. hus .., hvilket man destinerat att mottaga blesserade. Ljunggren Minnesant. 119 (c. 1815). — särsk. [jfr eng. you were asked the place to which you were destined, lat. legatis, qui in provinciam destinati, revocandi domum suam jus datur] bestämdt af adverbial med prep. till l. af motsv. adv. (jfr 2): bestämma att (ngt) skall förläggas l. förflyttas (till ett visst ställe). Dät follck, som aff Callmare guarnisonen till armeen i Skånen ähre destinerade. Oxenst. brefv. 9: 648 (1645). Sedan är Södernääs .. tagin uthi bättre consideration, så at stadz platzen är destinerat dijth. Bidr. t. Hfors hist. 3: 39 (1660). Medan (riksdagen) .. än påstod .. destinerades och strax derefter afsendes en af Kongl. Maij:ts och Rijkzens Råd såsom Ambassadeur till Påhland. RARP 9: 304 (1664). — särsk. i ngt utvidgad anv. med afs. på lärjunge vid läroverk: flytta (från en klass till en annan). Den forkofran i kunskap, som berättigade dem till inträde i de klasser, dit de varit destinerade. Växiö colleg. schol. prot. 3 sept. 1831. F. M., destinerad från Förberedande till Första klassen. Därs.
2) [jfr eng. the troops destined for Britain; anv. är eg. ett specialfall af 1] (numera i sht om transport förmedelst fartyg, se a) i fråga om transport af varor l. personer: utgifva order om l. bestämma att ngn l. ngt skall komma l. sändas (ngnstädes), l. att ngn skall begifva sig (ngnstädes); afsända (ngn l. ngt ngnstädes); i sht i pass. The poster, som hijt destinerade ähre till proviant. Oxenst. brefv. 10: 116 (1628). Oansedt kopparen destinerades åth Loijs (De Geer), kan han likväl i medler tijdh bliffva under Erichs disposition. RP 3: 225 (1633). Den till Asofs belägring Destinerade Armeen. Lagerberg Dagb. 144 (1711). At han med hela sin til Botany-Bay destinerade Delinqvent-Colonie lyckligen anländt til Brasilien. GT 1788, nr 12, s. 1; jfr a. Han nämner om en pacquet, .. som var destinerad til mig, men jag har icke fått någon. Florman Bref t. Retzius 10 (1823). Efter den olyckliga aktionen vid Villmanstrand anlände .. Lewenhaupt till Finland med de dit destinerade trupper. Geijer II. 5: 90 (1838; e. handl. fr. 1742). Destinerad till, adresserad till. Smedman Kont. 7 (1874). Destinera .. afsända som frakt till uppgifven mottagare eller låta (ett fartyg) afgå till bestämd ort. 2 NF (1906); jfr a. Att de djur, som från Malmö destineras till Berlin måste gå öfver Trelleborg. SDS 1911, nr 143, s. 7. — särsk.
a) om skepp o. skeppslast (o. i öfverförd anv. om skeppare l. manskap l. passagerare). Galiothen Die drey Brüders, destinerat ifrån Amsterdam hit. PT 1758, nr 40, s. 4. I Taffel-Bayen låg ett till Europa destineradt Holländskt Skepp. Landell Bligh 50 (1795). Han (dvs. skepparen) kom ifrån Lübeck och var distinerad till Karlskrona. Törngrenska målet 444 (1802). Danska Fartygen Anna Christina och Tvenne Bröder .. destinerade från Jutland till Norrige. DA 1808, nr 85, s. 2. Köpmansskeppen .. voro destinerade till Franska hamnar. Gyllengranat Sjökr. 2: 19 (1837). Skepp, distinerade för Taganrog. Carlstén Underr. f. skeppseg. 9 (1853). Vi äro destinerade till Pensacola, F(lorid)a i barlast. Stenfelt Skepparlif 2 (1903). Lasten, som dels var destinerad hit och dels till Gefle bärgades. SD 1906, nr 323, s. 4.
b) (numera knappast br.) med objektsväxling. Och reeste sedan hvar till sin destinerade orth. RARP 9: 304 (1664). SP 1779, s. 271. Hvart resan egenteligen var destinerad. Törngrenska målet 452 (1802). De olyckor .., som tvinga den sjöfarande att söka en annan kust eller hamn, än den destinerade. Gosselman Col. 2: 181 (1828, 1830).
3) [jfr eng. with how little security can man reckon upon the days which he destines to happiness, fr. du même poignard pour César destiné (Corneille), lat. infectis iis quæ agere destinaverat] (†, jfr dock a o. c) allmännare, utan tanke på om afsikten blir uttryckligen tillkännagifven l. ej: bestämma, afse, ämna; stundom: utse, utvälja. The Swenske söchte them (dvs. danskarna) medh tapper resolution at gå på lijfwet, hafwandes Bielkenstierna destinerat sigh Ammiralen Opdam och Gustaf Wrangell Hindrich Bielke. RARP 7: 188 (1660). Alla dessa straffpenningar (som influtit ss. böter för försummelse) blifva samlade uti en dertill destinerad sparbössa. Hernlund Sv. skollagstiftn. hist. Bil. VI, s. 5 (i handl. fr. 1729). En Studerande, när han ändteligen .. tråkat sig fram .. til Academien, måste han tänka på at välja något vist vitä genus, om han ej det redan destinerat. SP 1780, s. 802. — särsk.
a) [jfr lat. sibi successorem destinare] (numera mindre br.) med personobj. o. prep. till med följ. sbst.; jfr PREDESTINERA. Thet .. Rijkz-Cantzlern förmäler om them sal. Kong. M:t haffver destinerat till Rijkzens Råd. RP 3: 32 (1633). Gref Servient .. declareras pour ministre d'Etat .. destineras sedhan till Rijkz Cantzler i Franckrijke. J. Adler Salvius (1648) i Hist. bibl. 2: 367. Just. Cantzlern [Lode] destineras til v. Nolckens successor i Götha Hofrätt. Porthan Bref t. Calonius 16 (1793).
b) med rumsadverbial. Att ambitionen (hos Österrike) inthet stängdes medh Tyske gräntzerne, uthan att desseinen mycket wijdare destinerades (dvs. att planerna sträckte sig långt utanför). RARP 7: 150 (1660).
c) (numera mindre br.) med inf. uttryckande ändamålet. En corps destinerad att falla in i Savolax. Lagercrantz i HSH 7: 326 (1742). (Man) tror .. at kammarherren baron Bror Cederström .. varit destinerad at medfölja (på resan). G. J. Ehrensvärd Dagb. 2: 155 (1780).
Spoiler title
Spoiler content