SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EXPORTERA äk1sporte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE (föga br., Resol.), EXPORTATION (se under avledn.); jfr EXPORT.
Etymologi
[av fr. exporter l. eng. export, av lat. exportare av ex, ut (se EX-), o. portare, bära (se FARA, v.)]
från ett land sända (varor, i sht landets råvaror l. industriprodukter) till ett annat, utföra; utskeppa. Resol. 19/1 1757, s. B 4 b. En stor del af .. (Munksjö pappersbruks) tillverkningar exporteras dels till Ryssland, dels till Syd-Amerika. IllSv. 1: 212 (1873). De exporterande länderna. Fahlbeck JordbrAfk. 11 (1893). — jfr RE-EXPORTERA, ävensom i p. pr. OST-, SOCKER-EXPORTERANDE m. fl.
Avledn.: EXPORTABEL, adj. (numera mindre br.) exporterbar, exportmässig, export-. Posten 1768, s. 227. AdP 1800, s. 152.
EXPORTATION, r. (†) export (i bet. 2). PH 5: 3630 (1754). Berzelius Kemi 3: 391 (1818).
Ssgr (†): exportations-premie. PH 5: 3629 (1754). Sundelius NorrköpMinne 120 (1798).
-spannmål. LBÄ 9—10: 93 (1798).
EXPORTERBAR, adj. som kan exporteras. LAHT 1892, s. 37.
EXPORTÖR, m.||(ig.). person (firma, bolag osv.) som (yrkesmässigt) exporterar. PH 8: 418 (1766). (Stora Kopparbärgs bolag) är Sveriges .. största exportör af trävaror. NF 20: 726 (1897). jfr JÄRN-, TRÄVARU-EXPORTÖR m. fl.
Spoiler title
Spoiler content