SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRSTLING fœr3stliŋ2, om sak r. l. m., om person m.||ig. (f. Sahlstedt (1757)); best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[bildat till FÖRST(E) efter mönstret av t. erstling. Ordet synes vara infört i språket gm Bib. 1541, där det återger lat. primitiæ; NT 1526, som (Föret. 5 a) framhåller att svenskan saknar ett fullt motsvarande ord, översätter i regeln det lat. ordet med ”Thet första”]
1) (i sht i religiöst spr. o. rel.-hist.) till FÖRSTE I 2, om det först (tidigast) inbärgade av årets gröda l. frukt l. om därav framställd produkt; äv. om djur som födts tidigast på året inom en boskapshjord l. om den tidigaste produkten för året av en dylik. Til at årligha frambära förstlingen aff wårt land, och förstlingen aff allo frucht, aff all trää til Herrans Hws, .. och förstlingen aff wårt fää, och aff wår fåår. Neh. 10: 35, 36 (Bib. 1541). Är förstlingen heligh, så är ock wel hele deghen heligh. Rom. 11: 16 (Därs.; Bib. 1917: förstlingsbrödet). I Mexiko offrade man förstlingen af mais åt detta sädesslags gifvarinna. Elfving Kulturv. 32 (1895). Förstlingen av fårens ull. Tob. 1: 6 (Apokr. 1921). — särsk.
a) (numera föga br.) om ngns förstfödda barn. Förstlingen aff wåra söner. Neh. 10: 36 (Bib. 1541; Bib. 1917: de förstfödda av). Franzén Skald. 1: 221 (1810, 1824). Se, hur modern ögat sänker / Ned till förstlingen invid sitt bröst! Braun Dikt. 1: 109 (1837). Schulthess (1885: angivet ss. förekommande ngn gång).
b) i oeg., utvidgad o. bildl. anv. om den l. det som är den förste l. det första l. tidigaste i ngt avs. l. som inleder ngt l. utgör en början på ngt o. d.; numera nästan bl. om ngns första försök l. alster inom litteratur, konst l. vetenskap samt i uttr. vårens förstlingar, de första vårblommorna. Wij .. som haffuom Andans förstling. Rom. 8: 23 (Bib. 1541; Bib. 1917: som hava fått Anden såsom förstlingsgåva). Thenna mijne Tanckars Förstling. Stiernhielm Arch. D 1 a (1644; om det föreliggande arbetet). Sådan var förstlingen af denne herres förvaltning. Adlerbeth Ant. 2: 12 (c. 1815). I famnen snabbt den frågade han slöt / Och ville på dess mund en nöjets förstling smaka. Stagnelius (SVS) 3: 138 (1822). (Kristus) blef genom sin död / En Förstling till lifvet. Ps. 1819, 102: 4; jfr 1Kor. 15: 20. Vårens förstlingar. Fries BotUtfl. 1: 215 (1843). Eva, förstlingen af qvinnokönet. Lysander Föredr. 3 (1855). Modern var alltid den, som skulle ha förstlingen af barnens glädje. Roos Verle 151 (1889).
2) (föga br.) till FÖRSTE I 4, om den främste l. förnämste l. det främsta l. förnämsta l. bästa av ngt. Lehnberg Pred. 1: 177 (c. 1800). En Disciplin, hvari en Newton, La Place, Lagrange, Abel m. fl. nedlagt förstlingen af sitt snille. Frey 1850, s. 377. Kondoren är .. förstlingen bland alla jordens gamar. Hedin Pol 2: 399 (1911).
Ssgr (till 1): FÖRSTLINGS-ARBETE~020, äv. ~200. särsk. inom litteratur, vetenskap o. konst; debutarbete. Fogelbergs förstlingsarbete, ”Merkurius”. Estlander KonstH 531 (1867).
-BRÖD. (i bibliskt spr.) om det första brödet av den nya grödan. (Han) baar Gudz mannenom förstlings brödh. 2Kon. 4: 42 (Bib. 1541). Rom. 11: 16 (Bib. 1917).
-DAG. (i bibliskt spr.) om den (högtids)dag (motsv. de kristnas pingst) då judarna framburo förstlingen av årets gröda ss. offer åt Gud. På förstlingsdagen, då I bären fram ett offer av den nya grödan åt Herren. 4Mos. 28: 26 (Bib. 1917; Bib. 1541: förstlingeners dagh).
-DIKT. Atterbom Siare 5: 424 (1849).
-FRUKT. frukt av ett för första gången bärande träd o. d.; det första l. tidigaste för året av ngn frukt, primör; ofta bildl. Hagberg i SAH 5: 107 (1808). Midt under loppet af din verksamhet kommer döden och afbryter den, .. innan du ännu skördat förstlings-frukterna af dina tunga mödor. Dens. Pred. 5: 40 (1819). Ett ungt träds förstlingsfrukter. Eneroth Pom. 1: 101 (1877).
-FÖRSÖK. (ngns) första försök, särsk. inom litteratur l. konst. Berndtson (1880). AB 1897, nr 59, s. 3.
-GÅVA. gåva bestående i en förstling l. förstlingar av ngt slag; stundom = -OFFER. Lagerlöf Theokr. 167 (1884). (Nehemja fastställde) huru med förstlingsgåvorna skulle förfaras. Neh. 13: 31 (Bib. 1917). Vi själva, som hava fått Anden såsom förstlingsgåva. Rom. 8: 23 (Därs.).
-KORN. (†) om förstlingen av säd. 4Mos. 18: 12 (Bib. 1541).
-OFFER. offer bestående i en förstling l. förstlingar av ngt slag; ofta bildl. Spegel 328 (1712). Till deras vällust må falernska drufvor / Ge förstlingsoffret af sin nektarmust. Wallin Vitt. 2: 206 (1808). 3Mos. 2: 12 (Bib. 1917).
-SKÖRD. äv. bildl. (Edra själaherdar) skola innerligen prisa sädenes Herre, att han beredt dem denna förstlingsskörd för Guds rike. Wallin Rel. 4: 219 (1837; till nattvardsbarn). Jer. 24: 2 (Bib. 1917).
-VÄRK, n. jfr -ARBETE. Lundell (1893). ”Spinnerskorna” (av Velasquez) kan i viss mån betecknas som ett af impressionismens förstlingsverk. VL 1898, nr 251, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content