SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1932  
HOPPAS hop3as2, v. dep. -ades, förr äv. HOPPA, v.2, pr. sg. -ar. Anm. Skämtsamt arkaiserande användes ännu den plurala imperativformen hoppoms. Wallmark Resa 125 (1819). CSnoilsky (1863) i SnoilskyVänn. 1: 43. SD(A) 1929, nr 200, s. 22.
Ordformer
(hop- 15211532. hopp- 1523 osv. håp- 16211688. håpp- 1561c. 1755. -as 1521 osv. -a G1R 2: 86 (1525; i bet. 1 a β), Därs. 6: 145 (1529; i bet. 1 a β), Ordspr. 24: 20 (Bib. 1541: til hoppande))
Etymologi
[fsv. hopa (hupa), hopas; liksom fd. hopes, d. haabe, av mnt. hopen; jfr mnor. hopast, t. hoffen, eng. hope; av ovisst urspr. Rörande de olika konstruktionerna jfr Lindqvist Subj. 155 ff. (1912)]
1) hysa förväntan om att ngt som man önskar skall inträffa l. gå i uppfyllelse l. erhållas, hysa hopp om (ngt).
a) i personlig konstr.
α) utan obj.: vara fylld av hopp; leva i förtröstan på framtiden. Så lenge som man leffuer skal man hoppas. Pred. 9: 4 (Bib. 1541). Hoppas och bida gör mången till narr. Wensell Ordspr. 38 (1863). Människan är underlig. Hon hoppas i det hopplösa. Suneson GGrund 137 (1926).
β) med obj.; numera, utom i högre stil, bl. med obj. bestående av vbalsbst., neutralt pronomen (äv. inledande en sats), substantiverat adj. l. particip samt inf. l. att-sats; förr äv. med obj. med inf. (ackusativ med inf.). Det gick bättre än vad man hade hoppats. G1R 1: 28 (1521). Huru kan man hoppa thet man seer? Rom. 8: 24 (NT 1526). Än doch han wälnas (hoppas) en godh vthgång. Schroderus Comenius 808 (1639). Att mannen / icke må tänka för smått bör ynglingen hoppas det stora. Tegnér (WB) 6: 43 (1829). Ehuru hon hade hoppats sin lilla välgerning bli obemärkt. Almqvist AMay 79 (1838). Då hoppades han drömma om den, som flätat kransen. Rydberg Sing. 18 (1857, 1865). Hon hade hoppats för honom en lefnadshöst lik en vacker eftersommar. Dens. Vap. 234 (1891). Jag vågar .. hoppas, att det icke är självbedrägeri. Nilsson FestdVard. 9 (1925). — särsk. i uttr. hoppas det bästa, förr äv. till det bästa. Man skal altidh hoppas til thet besta. SvOrds. B 6 a (1604). Jag vil väl hoppas det bästa. HdlCollMed. 25/10 1745.
γ) med prep. på, förr äv. om. Hoppas på bättre tider. Jordbrukarna hoppas på rägn. Ödmiukeligast hoppas jag om gunstig änskyllan uthi denne otijdigheet. VDAkt. 1679, nr 191. Det eviga livet, varpå vi hoppas. SvTeolKv. 1928, s. 350. (Han) hoppades på ett förivrande från motpartens sida. Siwertz JoDr. 30 (1928).
δ) (föga br.) med den deponentiala formen använd ss. om den vore passiv. Hvarföre och billigt hoppas bör, att densamma (dvs. regeringsformen 1772) skall föreviga dess höga Författares ära. AdP 1789, s. 427; jfr b. Vad som allt efter olika partiståndpunkt befarats eller hoppats. GHT 1919, nr 74, s. 10.
b) (†) opers., i sht i uttr. mig hoppas o. d. Som mich Hopas. G1R 1: 2 (1521). Hoppes mich doch at thenne Swenska handboock skal better komma öffwer eens medh gudz ordh än then andra. OPetri Hb. A 2 b (1529). Swedberg Schibb. 58 (1716). Det hoppas, at sådana äfventyr ge vaksamhet. GJEhrensvärd Dagb. 1: 5 (1776).
c) (†) i p. pr. (till) hoppande i gerundial anv.: (till) att hoppas; jfr FÖRHOPPAS I a. Troon är en wiss förlatilse på thet som hoppande är. Ebr. 11: 1 (NT 1526). Then onde haffuer intet til hoppande, och the ogudhachtighas lychta skal vthslockna. Ordspr. 24: 20 (Bib. 1541).
2) (numera bl. i biblisk stil) sätta sin förtröstan l. lit (till ngn l. ngt), lita (till ngn l. ngt); sätta sitt hopp (på l. till ngn l. ngt).
a) i personlig konstr. i förb. med prep. på, förr äv. till. Läät mich bitijdha få höra thina barmhertugheet, effter thet iach hopadhes påå tich. OPetri MenFall O 5 a (1526; i övers. av Psalt. 143: 8; Mess. 1531, s. C 3 a: hoppas til tich; Bib. 1917: förtröstar på dig). Herre, .. vppå tigh hoppas iagh. Psalt. 39: 8 (Bib. 1541; Bib. 1917: Till dig står mitt hopp). Fosz 172 (1621). Thomander 2: 201 (1838).
b) (†) opers. i uttr. mig hoppas o. d. Hopes oss til then alzmectige gudh ath wij skole göra snart en ända med thenna feyde. G1R 8: 105 (1532). Migh hoppas till gudh allena. Visb. 1: 53 (1573).
Spoiler title
Spoiler content