SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1938  
KVADRANT kvadran4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet förekommer i ä. tid i lat. form o. med lat. böjning. Luth Astr. 63 (1584: quadrans, nom. sg., quadrantem, ack. sg.).
Ordformer
(förr äv. q-. kvadrant 1584 osv. quarant 1678)
Etymologi
[jfr d. kvadrant, t., eng. o. fr. quadrant; av lat. quadrans (gen. -antis), fjärdedel (särsk. av ett romerskt ass), till lat. quadrare (se KVADRERA)]
(i fackspr.) cirkelsektor utgörande en fjärdedel av en cirkel; föremål av dylik form. Luth Astr. 53 (1584). Två mot hvarandra vinkelräta diametrar dela cirkeln i fyra likastora delar, qvadranter kallade. Bergroth Geom. 50 (1876). En filbunke .. delades med ett korsstreck i fyra kvadranter. TurÅ 1910, s. 363. Frosterus Jord. 16 (1930). — jfr CIRKEL-KVADRANT. — särsk.
a) mat. i utvidgad anv., om en fjärdedel av en kroklinig figur över huvud, uppdelad av två mot varandra vinkelräta linjer. Ellipsen består .. af fyra kongruenta qvadranter. Lindelöf AnGeom. 46 (1864). BonnierKL Suppl. (1929).
b) om instrument för mätning av vinklar, vars huvudsakliga del är en i grader indelad fjärdedels cirkel.
α) astr. astronomiskt instrument, förr användt för mätning av stjärnors höjd över horisonten. Luth Astr. 64 (1584). Swedenborg RebNat. 1: 209 (1711). Strömgren AstrMin. 2: 71 (1927). — jfr ASIMUTAL-, MURAL-KVADRANT.
β) mil. vid äldre artilleripjäser användt instrument för bestämmande av elevationen. Grundell AnlArtill. 2: 46 (c. 1695). LbArtill. 21 (1883). SvUppslB (1933). — jfr RIKT-KVADRANT.
c) sjöt. om en överst på rodrets hjärtstock anbragt del i form av en fjärdedels cirkel, varvid styrinrättningen är fäst. BonnierKL 9: 1231 (1926). — jfr RODER-KVADRANT.
Ssgr: KVADRANT-DÄVERT. sjöt. båtdävert vars utsättningsanordning utgöres av en kvadrant med kuggar som ingripa i en horisontal kuggstång fäst på fartygsdäcket. TT 1902, M. s. 143.
-JÄRN. tekn. fasonjärn (för pelare) vars tvärsnitt bildar en kvadrant. TT 1882, s. 85.
-KORDA. (mindre br.) mat. korda motsvarande en cirkelbåge som omfattar en fjärdedel av cirkelperiferien. Mellberg Bergroth 224 (1885).
Spoiler title
Spoiler content