SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1939  
LAGN laŋ4n, n.; best. -et; pl. =; äv. (i bet. 3) LAGNA laŋ3na2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(laghen 1549. lagn (langn) 1643 osv. lagna 18961935. lang- (i ssgr) 15521894)
Etymologi
[sv. dial. lagn, till tröskning utbredd säd, ställe där man utlägger nät, fiskeplats, lagna, (en räcka av utlagda) fisknät, isl. lǫgn, vad, dragnot; vbalsbst. till LÄGGA, eg. med bet. ”(ut)läggning”]
1) (†) bete som lägges ut för fångst av vilda djur, åtel. Stiernhielm Fateb. B 3 b (1643).
2) (i vissa trakter) vid tröskning med slaga: på golvet för tröskning utbredt lager av säd. Tröskarna på logarna kastade ifrån sig slagorna mitt i ett lagn. Larsson i By StugFolk 18 (1930).
3) (i vissa trakter) fisk. sammanfattande benämning på ett antal på en gång utlagda, med varandra förenade fisknät; äv. om visst slag av fisknät. BtFinlH 3: 227 (1549). Fiskaren fästar tvenne Siötar tilsamman, som kallas et lagn. Broman Glys. 3: 641 (c. 1740). Ekman NorrlJakt 310 (1910). Vid Borkbo (i Hälsingland) användas bottenskötar vår och höst och 3—5 i vart langn. Arwidsson Strömm. 21 (1913). Modin GTåsjö 217 (1916). — jfr LAX-, TJOCK-, TRESKÖTA-LAGN.
Ssg (till 3): LAGN-NÄT. (i vissa trakter) fisk. nät som tillsammans med andra bilda ett lagn; äv. i utvidgad anv., om vissa andra slag av nät. Broman Glys. 3: 17 (c. 1730). (Gäddor fångas) Med Nät, anten lagn-nät, eller skottnät. Därs. 590 (c. 1740). Af nät nyttjas flera sorters s. k. lang- eller läggnät. Cederström Fiskodl. 117 (1857). Malmbgt 1894, nr 39, s. 4. Vanliga nät betecknas (i Gävleborgs län) som ”lagnnät” till skillnad från skottnäten. Ekman NorrlJakt 310 (1910). Landsm. 1926, s. 18. Anm. Gm missuppfattning har förleden förr stundom anslutits till LAG, sbst.1 l. sbst.3; jfr följ. ex.: LageNät, eller LäggeNät, sätter man allestäds i siön på lagliget diup. Tiselius Vätter 1: 120 (1723). Schultze Fisk. 132 (1778). I andra fall föreligger anslutning till LAGG (jfr LAGG, sbst.1—2), ss. i följ. ex.: Det ”är kommet till 8 laggnät, till att fullborda ett skottnät”. Johansson Noraskog 2: 340 (cit. fr. 1557). 1 st: Laggnät 1 st: Skottnät. BoupptRasbo 1754; jfr äv. LÄGG-NÄT.
Ssg: lagnnäts-lag, n. (†) plats där lagnnät äro utlagda(?); jfr lag sbst.3 3. AktsamlKungsådreinst. 43 (1552).
Avledn.: (3) LAGNA, v., -ing (Landsm. 1926, s. 20). (i vissa trakter) fisk. sätta ut nät. Læstadius 2Journ. 70 (1833). Då man lagnar .. håller man nätet lyft i (den nämnda) stickan. Landsm. 1926, s. 36.
Spoiler title
Spoiler content