SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1940  
LEVERANS le1veraŋ4s l. lev1-, l. -an4s, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(lever- (-f(f)v-) 1630 osv. lefr- 1760. -ance 16511770. -ans 1732 osv. -antie 16721674. -antij 1631. -ants (-tz) 16501798. -antze 1723. -antzie 16301636. -ence 1848)
Etymologi
[jfr d. leverance, i ä. d. äv. leverantz, livranz; av nt. leveranz; jfr holl. leverantie; av ffr. liv(e)rance; vbalsbst. till LEVERERA]
1) motsv. LEVERERA 1 a, om avlämnande av pänningmedel l. skattepersedlar in natura; numera bl. (i fackspr.) om avlämnande till offentlig kassa o. d. av pänningmedel som ngn enligt tjänsteåliggande uppburit; äv. konkret. HH 29: 351 (1636); bet. oviss. Några uthaf min K. Fader giorde till migh lefwerantier. BoupptSthm 1677, s. 890 a, Bil. (1674; sannol. om pänningbidrag). Då leverans (till postvärkets huvudkassa) utgöres af sedlar eller myntstycken (så osv.). Döss o. Lannge (1908). — jfr NATURA-LEVERANS.
2) (i sht i fackspr.) motsv. LEVERERA 1 b: avlämnande l. tillhandahållande l. anskaffande av varor l. färdiggjort arbete o. d., i allm. efter ingånget avtal; i sht i fråga om varor som försålts att levereras på bestämd tid o. bestämd plats; äv. konkret, om varorna osv.; ofta i fråga om försäljning av en viss mängd av en vara (men icke av ett bestämt varuparti). Åtaga sig en (stor) leverans. Förtjäna på leveranser till kronan. En leverans av livsmedel till armén. Utebliven leverans av en vara. CivInstr. 287 (1651). En årlig lefverantz af fogel. 2RA 1: 109 (1720). Han mente sig kunna förskaffa Sverige någon lefrans vid (det ryska) Hofvet af kläden. BtVLand 2: 100 (1760). De hos Kronan öfverallt innestående fordringar för Leverantser. AdP 1789, s. 229. Leverans besiktigas på sätt i gällande förordning .. finnes stadgadt. SFS 1907, nr 106, s. 8. (†) i uttr. bekomma sin leverans, erhålla en vara som man köpt. OxBr. 11: 448 (1631). — jfr BEKLÄDNINGS-, BET-, DOCK-, EFTER-, FOB-, FRANKO-, FRÖ-, KOL-, VARU-, VED-, VIRKES-LEVERANS m. fl. — särsk.
a) i uttr. sälja l. köpa (en vara o. d.) på leverans, sälja resp. köpa (ngt) att levereras först efter viss bestämd tid. OxBr. 11: 589 (1630). Grebst Grängesbg 75 (1908).
b) (†) i uttr. göra (en) leverans l. leveranser av ngt (jfr e), leverera ngt. De, .. som giort lefverantzer af kläde, gevär (m. m.). RARP 17: 150 (1710). Lindfors (1815).
c) närmande sig l. övergående i bet.: uppdrag l. åtagande att leverera varor o. d. Utföra, fullgöra en leverans. 2RA 3: 743 (1734). (Han har) påstådt at få återstoden af lefverantsen. Ambrosiani DokumPprsbr. 52 (i handl. fr. 1758). Leveransen skall fullgöras .. fritt å banvagn. Upsala(A) 1919, nr 126, s. 2.
d) oeg., om tillhandahållande av elektrisk ström, kraft o. d. från maskin, fabrik o. d. Installering av en kompressoranläggning (vid Krångede) för leverans av tryckluft till de stora sprängningsarbetena. SvD(A) 1931, nr 67, s. 3. — jfr KRAFT-LEVERANS.
e) (†) bildl., i uttr. göra en leverans (jfr b), kasta upp, kräkas. Tersmeden Mem. 2: 145 (1735). Ahnfelt StudM 2: 82 (1857).
3) (i fackspr.) om i lag stadgat överlämnande av tryckalster till offentligt bibliotek; särsk. konkret, om de tryckalster som på en gång överlämnas. PT 1902, nr 64 A, s. 3. — jfr TIDNINGS-LEVERANS.
4) (†) motsv. LEVERERA 1 f, om avlämnande av trupp. 2RA 1: 689 (1723).
Ssgr (i allm. till 2; i sht i fackspr.): LEVERANS-AFFÄR. affärsöverenskommelse rörande köp av varor o. d. som skola levereras vid viss bestämd tidpunkt. Åstrand (1855).
-ANBUD~02, äv. ~20. jfr ANBUD 1 f. KrigVAH 1884, s. 37.
-AUKTION. (numera knappast br.) auktion för utrönande av vem som avgiver lägsta anbudet på en leverans av vissa varor o. d. GotlLT 1852, nr 42, s. 1.
-AVTAL~02, äv. ~20. rörande leverans av varor o. d.; särsk. avseende viss myckenhet av en vara (men icke ett bestämt varuparti). 1NJA 1874, s. 79. Hernberg Rättsh. 193 (1922).
-BESIKTNING. besiktning av vara l. färdiggjort arbete omedelbart före leverans. TT 1899, M. s. 106.
-DAG. dag å vilken vara (skall) levereras. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 6.
-FRIST. tid inom vars utgång vara som inlämnas till transport med järnväg skall stå till mottagarens förfogande. SFS 1908, nr 38, s. 49.
-FÖRMÅGA. särsk. till 2 d; jfr FÖRMÅGA, sbst. 3 a. HufvudkatalSonesson 1920, 5: 4 (i fråga om pump). Verkets leveransförmåga. HandInd. 663 (1927).
-GILL, äv. -GILD. om vara o. d.: som kan godkännas vid leverans; jfr GILL, adj.1 2. SvT 1852, nr 166, s. 3.
-GILTIG. (mindre br.) = -GILL. SFS 1911, Bih. nr 67, s. 6.
-HANDEL. (numera knappast br.) köp l. försäljning av ngt som mot visst pris skall levereras framdeles vid ngn bestämd tidpunkt. Dalin (1853). 2NF 26: 530 (1917).
-KAPACITET. om en fabriks o. d. förmåga att (inom bestämd tid) leverera varor o. d.; jfr KAPACITET 6. HandInd. 667 (1927).
-KLAR. om vara l. färdiggjort arbete: färdig att levereras. SvD(A) 1921, nr 235, s. 3.
-KONTRAKT. rörande leverans av varor o. d.; jfr KONTRAKT, sbst. II 1. 2RA 3: 743 (1734).
-KRAFTIG. om affär, industri o. d.: som kan värkställa åtagna (stora) leveranser av varor o. d.; om maskin o. d.: som har stor prestationsförmåga. En leveranskraftig firma. GHT 1895, nr 200, s. 1. Gummerus JägAktiv. 65 (1927).
-KÖP. köp av varor o. d. som av säljaren skola levereras vid viss, senare tidpunkt. SvT 1852, nr 14, s. 3.
-ORT. ort på vilken en försåld vara o. d. (skall) levereras. SFS 1893, nr 96, s. 19.
-PROV.
1) varuprov som lägges till grund för en varuleverans. UtsädT 1898, s. 150.
2) prövning av ett färdigbyggt fartyg omedelbart innan det levereras. 2NF 7: 1412 (1907).
-REPARTITION. (†) fördelning av leveranser. KrigVAH 1841, s. 97 (1770).
-RESA, r. l. f. = -TUR. SD(L) 1893, nr 327, s. 1.
-RÖR. (†) rör varur vatten drives i en pump; jfr LEVERANS 2 d. Triewald Förel. 2: 167 (1729, 1736).
-TERMIN. jfr -TID. TT 1872, s. 18.
-TID. tid då vara o. d. (skall) levereras; äv.: tid inom vilken en beställd vara bör bliva färdig att levereras. Jungberg (1873). HandInd. 641 (1927).
-TUR. provresa som göres med nybyggt fartyg, innan det levereras till beställaren. GHT 1895, nr 200, s. 2.
-VILLKOR~02 l. ~20.
Spoiler title
Spoiler content