SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LIKVIDERA lik1vide4ra l. li1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) sup. -ert Porthan BrSamt. 1: 185 (1792)). vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr LIKVIDATION, LIKVIDATOR.
Ordformer
(förr skrivet -qu-, -qv-, -qw-)
Etymologi
[jfr t. liquidieren, fr. liquider; ytterst av it. o. senlat. liquidare, till lat. liquidus (se LIKVID, adj.)]
1) (†) göra (ngt, i sht ekonomiskt förhållande) klart o. ostridigt; träffa l. åvägabringa uppgörelse l. överenskommelse (med ngn l. mellan parter), i sht rörande fordringar l. skulder l. ersättningskrav o. d.; hålla räkenskap l. avräkning (med ngn l. mellan parter); avkvitta (ngt mot ngt); äv. med avs. på ärende l. mål l. tvist (rörande ekonomiskt förhållande): avgöra, slita, reglera; jfr LIKVID, adj. 3. RP 8: 283 (1640). Små saaker och ährander, som vthan Consist. hielp slijtas och jämkas kunna, må Rector hemma i sit hwss liquidera. ConsAcAboP 1: 87 (1643). Sedan liquideras åhrligen emellan Soldaten och Roten uti vederbörande Officerares .. närvaro. ILandshöfd. 4/11 1734, s. B 4 b. Jag (har) med tilträdande Pastore om arfvode ännu intet liqviderat. VDAkt. 1751, nr 382. Då Skatt-utlagorne kunna liquideras mot lönerne. PH 6: 4830 (1758). Almqvist Går an 91 (1839). — särsk.
a) med avs. på räkning, fordran o. d.: granska; vitsorda, attestera; i sht i p. pf. En liquiderad reckningh af Hanss Kon. M:tt och Kammerrodh underskrefvedh. OxBr. 5: 268 (1624). Emot sin liquiderade fordring. Schück VittA 3: 205 (i handl. fr. 1681). CivInstr. 155 (1720).
b) avlägga räkenskap, redovisa; göra räkenskap (över ngt). Öfwer det som i Quarteren niutes, måste Öfwersten .. låta hwar månad richtigt liquidera. Quarterordn. 1719, s. B 2 b. ReglArméenFl. 1788, s. 7.
c) mer l. mindre bildl. l. i överförd anv.; särsk.: göra upp, resonera (om ngt med ngn), ”talas vid” (med ngn l. om ngt). Vi få altid liquidera om den saken, när vi råkas. Posten 1769, s. 1054. Runeberg ESkr. 2: 17 (c. 1845).
2) (i sht i affärsspr.) betala (fordran, skuld, belopp, vara o. d.), gälda, erlägga likvid för (ngt); äv. bildl.; förr äv. i uttr. likvidera ngn ngt; förr äv. i absolut anv.: göra rätt för sig, ”göra upp”. RARP 3: 28 (1638). De, som .. hafva obetalta räkningar, (anmodas) at ofördröjeligen dem liqvidera. GT 1788, nr 18, s. 4. Capten blef vred och gaf karlen en orre, men fick den genast liqviderad. Topelius Dagb. 1: 280 (1834). Femtio riksdaler skall jag liqvidera / Hökar Liljegren. Wennerberg 2: 84 (1848, 1882). Sedan jag tömt mitt glas och liqviderat, reste jag mig för att gå. Blanche Bild. 3: 145 (1864). För likvidering av en inköpt vägvält. UNT 1929, nr 10349, s. 7.
3) i sht jur. med avs. på bolag l. ekonomisk förening: avveckla på så sätt att bolagets resp. föreningens tillhörigheter förvandlas i pänningar, skulderna betalas o. överskottet delas; äv. om bolag l. ekonomisk förening: bedriva sin värksamhet bl. för avveckling av affärerna, träda i likvidation. SDS 1896, nr 477, s. 2. Efter ett år hade fastighetsaktiebolaget Snäckan likviderat. SvD(A) 1930, nr 20, s. 6. (Han) fann sig .. föranlåten att likvidera hela företaget med stora förluster. Grimberg VärldH 7: 361 (1936).
4) (ny anv.) bildl.
a) upplösa, upphäva, avskaffa, göra slut på. Karlgren BolsjevRyssl. 308 (1925). Den vita sibiriska regeringen likviderades redan vid årsskiftet 1919—1920. Essén Eur. 70 (1926). Likvideringen av inbördeskriget i Österrike. SvD(A) 1934, nr 47, s. 3.
b) (mera tillf.) upphöra. Arbetslösheten i Finland har praktiskt taget likviderat. DN(A) 1934, nr 202, s. 16.
Spoiler title
Spoiler content