SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1940  
LIKVID likvi4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er; i bet. 1, 2 förr äv. LIKVIDUM, n.; pl. likvida (Dalin (1853; i bet. 1)).
Ordformer
(likvid (-qu-, -qv-, -qw-) 1687 osv. liquide 17661792. liqvidum (-qu-), i bet. 1 18531854, i bet. 2 16501738)
Etymologi
[jfr eng. liquid (i bet. 1), fr. liquide (i bet. 1); till LIKVID, adj., i bet. 1 av lat. liquidum, n., substantiverat n. sg. av liquidus (se LIKVID, adj.)]
1) (i fackspr., numera knappast br.) ämne i flytande form, vätska. Dalin (1853). Rummet mellan linsen och näthinnan (i ögat är uppfyllt) af ett segare liqvidum, glasvätskan. Fock 1Fys. 328 (1854). WoJ (1891).
2) (numera knappast br., se dock a) = LIKVIDATION 1; jfr LIKVID, adj. 3. HusgKamRSthm 1650 55, s. 34. Hvad .. (bärgsmannen) efter et riktigt och faststält liquidum blifver skyldig, derföre kommer (osv.). Bergv. 2: 60 (1738). Vid liqviden med honom. Sundén (1886). — särsk.
a) räkning; ekonomiskt mellanhavande; numera bl. (fullt br.) med anslutning till 3 i uttr. göra upp likviden. Skulder .. (till N. N.) enligt af honom upgjord liqvid den 20:de dennes, Saldo — 267.5.5. BoupptVäxjö 1828. Vi ha ouppgjorda liquider. Tegnér (WB) 6: 543 (1830). (Jag gick) Till staden hos Collander att betala min liqvid. Topelius Dagb. 1: 283 (1834). Meyer Stud. 45 (1930).
c) (†) bildl., i uttr. ren likvid, klart besked. Runeberg ESkr. 2: 14 (c. 1845).
3) (i sht i affärsspr.) betalning, likvidering, ersättning; jfr LIKVIDATION 2. Fullgöra, värkställa likvid. Mot kontant likvid. Låt eder förfallna ovilkorliga Skuldsedel i Banco specie .. gälla i Liquide oss emellan. SP 1792, nr 20, s. 4; jfr 2. Gör alla likvider med check! SvD(A) 1920, nr 283, s. 1. Att taga vår packhäst i likvid för både nattkvarteret och kvällsvarden. Zilliacus Vandr. 1: 94 (1920). Penninglösa likvider, d. v. s. girering. Upsala(A) 1925, nr 69, s. 5. — jfr FÖRSKOTTS-, KONTANT-, RÄNTE-, SLUT-LIKVID m. fl. — särsk. konkret: belopp till gäldande av l. ss. ersättning för ngt, betalningssumma, valuta; i pl. äv. (i fackmässigt spr.): medel tillgängliga för omedelbar utbetalning, likvida medel. Få, erhålla, erlägga, insända likvid. Full likvid. GenMRulla 1687, s. 778. Jag sände .. liquiden för Läkare Sälskapets handlingar. Florman BrRetzius 27 (1828). Införandet (av annonsen) sker så snart likvid ingått. SvD(A) 1927, nr 318, s. 4. DN(A) 1929, nr 196, s. 16.
Ssgr (i allm. till 3): LIKVID-BOK; pl. -böcker. (förr)
1) mil. till 2: avräkningsbok mellan kompani o. soldat vid värvade trupper; jfr LIKVIDATIONS-BOK. KrigVAT 1852, s. 630. TjReglArm. 1858, 1: 211.
2) förvaltn. till 3, i uttr. anslags- och likvidbok, i departement l. ämbetsvärk förekommande räkenskapsbok för införande av anslag o. utbetalningar. RiksdRevStatsv. 1896, s. 78.
-FÖRFARANDE, n. (i fackspr.) vid laga skifte: förfarande varigenom delägarnas mellanhavande i anledning av skiftet regleras sålunda, att delägare som därvid mister naturtillgång (i jord l. ståndskog l. odling o. d.) utan att erhålla fullt vederlag berättigas till ersättning (i pänningar l. in natura) av den som vid skiftet erhåller överskjutande tilldelning. Minnesskr1734-Lag 2: 343 (1934).
-SKOG. (i fackspr.) vid laga skifte: ståndskog som bestämts att utgå ss. naturaersättning från en ägolott till en annan. PT 1892, nr 112 B, s. 4. 1NJA 1920, s. 70.
Spoiler title
Spoiler content