SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATRIKEL matrik4el, r. l. m.; best. -keln (Schück VittA 4: 223 (i handl. fr. 1731) osv.) ((†) -kelen Dalin Arg. 1: 119 (1733, 1754); -klen PH 3: 2496 (1747); -kulen, -kollen Os. 2: 225 (1635), 2RARP 1: 47 (1719)); pl. -klar (ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. C 3 a, osv.) ((†) -kler Dalin Arg. 2: 214 (1734, 1754)).
Ordformer
(förr äv. -ic-, -ick-. -el (-ell) 1620 osv. -ol (-oll) 16321635. -ul (-ull) 16501740)
Etymologi
[jfr d. matrikel, -kul, t. matrikel, eng. matricula, fr. matricule, it. matricola; av lat. matricula, förteckning (över soldater), diminutiv av matrix (gen. -īcis) moder, register (se MATRIX)]
(inskrivnings)bok med uppgift om namn o. vissa levnadsdata för medlemmarna av en kår, förening, institution, ett skrå, (slutet) sällskap o. d.; äv. om tryckt dylik förteckning med utförligare levnadsdata; jfr RULLA, sbst. Inskrefne uti Ridderskapssens matrikell. RARP 1: 3 (1626). Sylvius Mornay 568 (1674). (Rektor skall) Uppföra uti Matriculen alla theras namn som under thess Rectorat .. blifvit transfererade till Gymnasium, eller .. therifrån afskickade. Skolordn. 1724, s. 30. Lunds universitets matrikel. (1879; boktitel). S:t Knutsgillets i Lund matrikel 1656—1886. Sjöström (1886; boktitel). FFS 1920, s. 90. — jfr APOTEKAR(E)-, BANK-, LANDSKAPS-, NATIONS-, ORDENS-, STADS-, STIFTS-, STUDENT-, UNIVERSITETS-MATRIKEL m. fl. — särsk.
a) (†) tryckt förteckning över de till ett lands adel hörande personerna, adelskalender. Matrikel öfver Sveriges Rikes Ridderskap och Adel. Schantz (1731; boktitel). Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel. Stiernman (1754; boktitel). Kröningssvärd Matr. Anmäl. (1851). jfr ADELS-MATRIKEL.
b) i utvidgad o. bildl. anv. Lijffsens Book och Matrikel. Phrygius Föret. 39 (1620). I minnets matrikel konstaterade jag (osv.). SDS(A) 1932, nr 147, s. 10.
Ssgr: MATRIKEL-BOK; pl. -böcker. (†) förteckning över de på riddarhuset introducerade adliga ätterna i fastställd nummerföljd. RARP 1: 167 (1632). (Medlemmarna i ett riddarhusutskott) sattes j order effter Matrikel boken. Därs. 3: 304 (1643).
-DATA, pl. jfr datum, sbst.1 2 f.
-FÖRD, p. adj. införd i matrikel. Matrikelförda medlemmar. SvNat. 1918, s. 182.
-FÖRING. förande av en matrikel. BtRiksdP 1870, I. 1: nr 24, s. 18.
Spoiler title
Spoiler content