SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1944  
MIMISK mi4misk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. mimisch, eng. mimic, fr. mimique, lat. mimicus, gr. μιμικός; till MIMIK]
1) motsv. MIMIK 1: som har avseende på l. hör till l. utföres medelst mimik; särsk. om person: som framställer ngt gm mimik. Mimisk Konst. DA 1793, nr 256, s. 2. Den .. mimiska sången. Lyceum 2: 201 (1811). Sången beledsagas vid utförandet af ett mimiskt spel. (Forssell o.) Grafström 62 (1829). Det var i egenskap af .. skådespelare, mimisk Berättare, som han spred glädje öfver de kretsar, som fingo njuta honom. SvLittFT 1837, sp. 377. (Han) undfägnade .. (henne) med en .. mängd roliga och mimiskt framställda historier. Atterbom Minnest. 2: 144 (1853). Mimiskt verk (balett eller pantomim). SFS 1919, s. 821.
2) (i fackspr.) motsv. MIMIK 2: som har avseende på l. är förknippad med minspel(et). Mimiska muskler, ansiktets (hud)muskler som åstadkomma minspelet. Mimiska rörelser vid obehaglig smak m. m. Rein Psyk. 1: 411 (1876). Ansiktsförlamning eller mimisk förlamning. Wretlind Läk. 10: 217 (1902). I följd af muskelverksamheten framträda .. småningom mimiska veck. Ymer 1905, s. 80. Även de mimiska rörelserna försvinna (vid en viss sjukdom). Wigert PsykSj. 2: 67 (1925).
3) (†) om litteraturvärk: som ger en åskådlig bild av ngns tankar o. känslor? Fru Lenngren (har) gifvit oss ett par så herrliga rent mimiska idyller, .. (Den 1:sta November och Herrskapsbesöket i Prestgården). SvLitTidn. 1813, sp. 86. Därs. 1818, sp. 366.
Spoiler title
Spoiler content