SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PAULUN pa1ulɯ4n (trestavigt) l. pa͡u- l. paω-, r. l. f. (SkeppsgR 1541, osv.) ((†) n. Judit 12: 9 (Bib. 1541), HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 151); best. -en (SkeppsgR 1541, osv.) l. (numera bl. ngn gg, i sht skämts., särsk. i poesi) = (Bellman (BellmS) 2: 99 (c. 1767, 1791), Nordlund Bit. 28 (1894)) (ss. n. -et Judit 12: 9 (Bib. 1541), OxBr. 11: 631 (1632)); pl. -er (G1R 17: 206 (1545) osv.) (ss. n. = (Apg. 18: 3 (NT 1526), RARP 4: 93 (1647))).
Ordformer
(palun c. 1585. paf- (-ff-) 15571626. pau- (-v-) 1526 osv. paui- 1745. pauo- 1656. pave- (-ffu-, -fv-, -u-) 15411700. pu- 1559. -lon 15901656. -loun 1781. -lun (-uu-) 1526 osv. -lunn 15561577. -lunne 1567)
Etymologi
[fsv. paulun, tält, sparlakanssäng m. m., motsv. fd. paulun(æ), d. paulun; av mlt. pauwelun, paulun, m. o. n., motsv. mht. pavelun, n., paulune, f.; av fr. pavillon (se PAVILJONG)]
1) (†) tält (särsk. för högt uppsatt person, fältherre o. d.); äv.: (tältliknande) hydda l. koja; brädskjul; äv. om ett slags marknadsstånd o. d.; jfr PAVILJONG 1. Apg. 18: 3 (NT 1526). Holofernis pawlun. Judit 10: 17 (Bib. 1541; Apokr. 1921: tält). Så stort paulunn, att K. Ma:tt medt sijne käre barn kunne vistes udi. G1R 26: 632 (1556). Hwilken som .. i någenn marcknett .. haff(ve)r twå öpne gatheboder anthen i rÿszmaÿer, paulun, eller på sleder medh kramgodz, skall (osv.). 2SthmTb. 7: 310 (1587). (Påven) förhölt .. sigh vthi warande Jordbäffning i itt ringa Paulun, aff tunna Brädher giordt. Schroderus Os. 2: 742 (1635). Öfwerstens Tält och Pawelun står (vid kampering) fram för Regementet på högre Flygelen. Delachapelle ExBook 24 (1669). Dalin Hist. III. 2: 321 (1762; om ä. förh.). jfr Möller (1807).
2) (†) baldakin; jfr PAVILJONG 2. Eht wapnn till K. M. eg(e)tt paulunne. KlädkamRSthm 1567—69 A, s. 72 a (vid kröning; bet. oviss). Alis Fruar redo på Kameler, i en .. sadel, öfver hvilken man upställt et slags paulun, at skydda dem för hettan. Ödmann MPark 148 (1800).
3) (om ä. förh.) i fråga om himmelssängar (särsk. av gustaviansk typ): sammanfattningen av sänghimmel o. sängomhängen (samt kappor, ryggstycken m. m.); stundom inskränktare, om sänghimmeln l. omhängena; jfr PAVILJONG 3. SvKulturb. 9—10: 229 (1553). Sängekläder. .. 1 g(amma)l Paulun öfwer een Säng. BoupptSthm 18/5 1686. 1 förlåt eller Paulun. Därs. 21/11 1688. Han gjorde sig redo at gå til säng. När han öpnat Paulunen, blef han .. flat. Ekelund Fielding 10 (1765). Östergren (1934). — jfr KASSIAN-, KATTUNS-, LIK-, SÄNG-PAULUN. — särsk. (tillf. i vitter stil) bildl. Under skogens pauluner gröna. Hedborn 1: 74 (1811, 1835). Anm. I följande språkpr. synes ordet beteckna ett slags tyg. Till En Sängh för hans Kongl. May:tt .. 32 al hwitt Paulun till Madress. HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 151.
4) (om ä. förh.; se dock slutet) himmelssäng, sparlakanssäng; jfr PAVILJONG 3. 2SthmTb. 7: 176 (1586). Min paulun med blomster och kransar, / Gröna fransar, / Och blompottor ofvanpå. Bellman (BellmS) 2: 36 (1764, 1791). Inom paulunens omhängen. Crusenstolpe Tess. 5: 249 (1849). Ramsay Barnaår 1: 59 (1904). Fatab. 1945, s. 154. — särsk. i utvidgad l. bildl. anv.
a) (vard., ofta skämts.) allmännare: säng. Sturzen-Becker Sångmö 39 (1844; möjl. till huvudmom.). Nordlund Bit. 28 (1894). Den äktenskapliga paulunen. AB(B) 1930, nr 276, s. 6. Hellström RedKav. 158 (1933).
b) (i vitter stil) bildl. Fjäriln vingad syns på Haga, / .. Sig sitt gröna skjul tillaga, / Och i blomman sin paulun. Bellman (BellmS) 2: 152 (1791; jfr a). (Chloris) ser hur guldet rägnar / kring grön paulun, som spjutig hagtorn hägnar. Karlfeldt FlBell. 64 (1918).
5) [jfr PAVILJONG 7] (†) flagga. Vid denna Udde sågo vi en stor Pirogue, som hade en Flagg eller en Paulun. Fréville Söderh. 2: 284 (1776).
Ssgr (i allm. till 1): A (†, utom -säng): PAULUN-DRÄNG. (-lun- 1561. -lune- 1563) sannol. om ett slags befattningshavare som deltog i (l. svarade för) skötseln (möjl. äv. bevakningen) av (en högt uppsatt persons) tält; jfr dräng 1 a, 2 e o. hov-, kammar-dräng. ArkliR 1561, avd. 14. Därs. 1563.
(jfr 3) -FÖRLÅT. sparlakan. BoupptRasbo 1716.
-LEGA, f. hyra för ett slags marknadsstånd l. dyl.; jfr pauluns-pänningar. För .. paulwn legha i marknaden — 70 d 3 {marker}. Rudbeckius MemQvot. 31 a (1621).
-MAKARE. (-lun- 15821734. -luns- 1723) tältmakare. (Paulus) war .. en .. Pawelwn makare. PErici Musæus 6: 47 a (1582). KyrkohÅ 1903, MoA. s. 66 (1723). jfr: (Eng.) Upholsterer, .. (sv.) tapet- paulun- eller säng-makare. Serenius Nnn 3 b (1734); jfr paulun 3, 4.
-MÄSTARE. (-lun- 15611586. -lune- 15471583. -luns- 15411656) sannol. om ett slags förman för personal som skötte (en högt uppsatt persons) tält. 23 Julij .. ana(mmade) pauluns mesteren til paulunen på holman Hysingh — 2 bundh. SkeppsgR 1541. BoupptSthm 15/8 1656.
-SÄCK. (-lun- 15601561. -lune- 1567) ett slags säck för förvaring av tält(delar)? KlädkamRSthm 1560 D, s. 34 b. ArkliR 1567, avd. 1.
(3; jfr 4) -SÄNG. (-lun- 1716 osv. -luns- 17351807) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) himmelssäng, sparlakanssäng. 1. st. (sparlakan) af blådt hem wäfwit tyg till ehn Paulun Sängh. BoupptRasbo 1716. En Pauluns säng af ylletyg, med sängställe. Wrangel TessPal. 41 (i handl. fr. 1735). Pauluns Säng, med Täcke, Kappa, bordtäcke af rödt Cammelot och trävärket. BoupptRasbo 1744. Karlson StåtVard. 154 (1945).
Ssg (†): paulunsäng-sparlakan. HusgKamRSthm 1737—38, s. 582.
-SÄNGSTÄLLE. anordning på l. över en säng för anbringande av sänghimmel (o. sparlakan). HusgKamRSthm 1737—38, s. 582. Därs. 1743—44, s. 1083.
-VAKTARE. (-lun- 15551566. -lune- 1587—88) man med uppgift att vakta o. sköta (en högt uppsatt persons) tält. KlädkamRSthm 1555 K, s. 236 a. HovförtärSthm 1587—88, s. 81.
-ÄSPING. ett slags båt för transport av tält; jfr paulune-båt. KlädkamRSthm 1577 C, s. 79 a.
-DRÄNG, se A.
-FLAGGER, pl. sannol. om flaggor till tält. Till 13 Pauluneflagger (utlämnades) Blått Tafft .. Golt Tafft. KlädkamRSthm 1621 A, s. 101 a.
-FÖRARE, se C.
-MÄSTARE, se A.
-RUMS-PÄNNINGAR, pl. jfr marknadsstånds-pänningar. UpplDomb. 2: 31 (1579).
-SÄCK, -VAKTARE, se A.
C (†): (3) PAULUNS-BRÄDE. viss del av anordning för anbringande av sparlakan på en säng. 1 Paveluns bräde medh .. stenger till een nÿ Pavelun af aurora dammask som brukas för Hertig Fredrich uthi des Cabinet. HusgKamRSthm 1700, s. 168. Därs. 1735—36, s. 6.
-FÖRARE. (-lune- 1547. -luns- 1541) = paulun-mästare? 19 may ana(mmade) pauluns föreren til min Herres paulun Hysingh — 4 bundh. SkeppsgR 1541. Därs. 1547.
-MAKARE, -MÄSTARE, se A.
-PÄNNINGAR, pl. om avgift för arrendering av skjul l. tält l. dyl.; jfr paulun-lega. Forssell Hist. II. 1: 95 (i handl. fr. 1559).
(jfr 3) -SPARLAKAN. sparlakan (till himmelssäng). HusgKamRSthm 1660—73 S, s. 662. BoupptRasbo 1716.
-SÄNG, se A.
Spoiler title
Spoiler content