SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REKVISITION rek1visiʃω4n l. re1-, äv. -itʃ-, l. 01— (- - -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. ré-, -qui-, -qvi-. -tion 1675 osv. -tjon 1790)
Etymologi
[jfr t. o. eng. requisition, fr. réquisition; av lat. requisitio (gen. -ōnis), vbalsbst. till requirere (se REKVIRERA). — Jfr REKVISITIONELLT, REKVISITIONERA]
1) motsv. REKVIRERA 1: rekvirerande, beställning, begäran o. d.; äv. konkretare, dels om den skriftliga handling varmed ngt rekvireras l. beställes osv., dels om det rekvirerade osv.
a) motsv. REKVIRERA 1 a. Leverera l. sända l. tillhandahålla resp. l. erhålla ngt på, äv. efter rekvisition. Inkomma med l. sända l. göra en rekvisition. I anseende til de från Landsorterne skedde requisitioner .. (av) Samling af .. Rön i Landhushåldningen, har man måst vara betänkt på en ny uplaga däraf. PT 1758, nr 65, s. 4. 1NJA 1874, s. 35 (: efter reqvisition). Universitetets skogsförvaltning, som på rekvisition tillhandahåller stämplingslängder. Upsala(A) 1919, nr 234, s. 2. — jfr BOK-, POST-, VARU-REKVISITION.
b) (numera knappast br.) motsv. REKVIRERA 1 b, om prenumeration på tidning. Beskow (1841) i 3SAH XXXVII. 2: 12.
c) (†) vad ngn fått i uppdrag att vid auktion inropa för ngns räkning. Af Brors requisition har jag .. (vid bokauktionerna) inropat följande, nämligen (osv.). Calonius Bref 316 (1797).
d) (numera knappast br.) beställning avseende tillvärkning av ngt för ngns räkning; äv. oeg. Vore de på Svenska så kallade Hantverkerier .. grundade på .. stadiga requisitioner, så (osv.). Cederhielm Handtv. 26 (1794). Teaterdirektörerna skrifva reqvisitioner på farcer. Strindberg Julie VIII (1888).
e) motsv. REKVIRERA 1 d.
α) motsv. REKVIRERA 1 d α. PH 8: 19 (1762). Rekvisition .. af medel (medelsförskott). Döss o. Lannge 515 (1908). jfr AVLÖNINGS-, MEDELS-REKVISITION.
β) (†) motsv. REKVIRERA 1 d β, om anslagsyrkande, petitum; äv. om vad som begäres l. behöver begäras, närmande sig bet.: (medels)behov. StatsContoiret bör och i tid .. åhrl(ige)n infordra af alla stater, collegier (m. fl.) .. stats förslag på det följande åhrets löhn, reqvisition och tillgång. CivInstr. 152 (1685). 2RA 3: 682 (1734).
f) (om ä. förh.) motsv. REKVIRERA 1 e. PH 5: 3136 (1751). Reqvisitioner af Skjuts till fortskaffande af Kronans Effecter. Branting Förf. 3: 52 (1831; efter handl. fr. 1823).
g) motsv. REKVIRERA 1 f. Projektet (till upprorslagen) förtydligades .. i den punkten, att militär ej skulle få användas utan på reqvisition af de civila autoriteterna. Liljecrona RiksdKul. 183 (1840). Östergren (1936).
h) motsv. REKVIRERA 1 g: utskrivning. KrigVAH 1816, s. 127. RiksdP 1951, 1 K nr 13, s. 80. — särsk. mer l. mindre konkret: vad som åligger ngn (enskild person l. samfällighet) att leverera l. uträtta enl. gjord rekvisition; i sht förr äv. konkret, om de rekvirerade varorna o. d. Dalin (1855). Den ockuperande kan .. utkräfva kontributioner och rekvisitioner. 2NF 20: 458 (1913). SFS 1938, s. 195.
i) (numera bl. tillf.) motsv. REKVIRERA 1 i, om anhållan l. begäran hos vederbörande myndighet att få en ämbetsförrättning utförd; särsk. (förr) om ansökan l. begäran om stämning l. åtal mot ngn l. upptagande av rättegång l. om överordnad myndighets beordrande av underordnad tjänsteman att utföra visst tjänsteåliggande. Emedan uti Criminal saker ransakningen måste straxt skie, .., ty förklarar Kongl. May:t här med nådigst, at Häradzhöfdingarne måste i sådane måhl straxt på Landzhöfdingens requisition infinna sig och hålla Ransakningen. Schmedeman Just. 861 (1684). Commissarien Roswall och des broder Hr Comminist. Alexander Roswall, hwilcka effter Hr Landz Fischalens reqvisition äro instämde. VDAkt. 1737, nr 159. För att ”upptaga protesten” .. inställer sig alltså, på .. reqvisition .. (av den som begär protesten) en Notarius Publicus. Nisbeth 1416 (1870). Kringresande jordbrukskonsulenter, som utan föregående rekvisition skulle infinna sig i byarna. Hellström NorrlJordbr. 183 (1917). — jfr STÄMNINGS-REKVISITION.
j) allmännare, motsv. REKVIRERA 1 j: begäran, yrkande, äskande o. d.; numera bl. tillf., företrädesvis med anslutning till annan, bruklig anv. av ordet. 1BorgP 169 (1675). Rådman Helledai mente, at man ännu kan låta ther med (dvs. med vissa undersökningar angående två medlemmar av bondeståndet som arresterats) anstå, til thes man får höra, om bondest(åndet) giör ther om någon requisition. 2PrästP 2: 152 (1723). (Det) åligger .. Eder, Vårt Bergs-Collegium, at i god tid årligen til Krigs-Collegium upgifva requisition på det för Bergslagerne i Riket erforderliga krut. Bergv. 2: 523 (1749); jfr a, e β. SPF 1853, s. 3. — särsk. (†) i uttr. på ngns rekvisition l. på rekvisition av ngn, på l. efter ngns begäran l. yrkande. På .. General Schröders reqvisition är befalt, at ej flere än 3 Studenter få gå tilsammans på gatan (i Louvain). GT 1788, nr 58, s. 1. (Köpmannen) fördes till Saxiska fästningen Sonnenstein, på reqvisition af Ryske ministern i Dresden Kejserling. Geijer II. 5: 78 (1838). Ahlman (1872).
2) (†) i uttr. sätta ngt i rekvisition, ta ngt i anspråk, framkalla ngt; jfr REKVIRERA 2. Denna gräsliga brist på Logik, som liksom tyckes sätta hvarje läsares motvilja och ömkan i reqvisition. Polyfem II. 20: 2 (1810).
3) (†) motsv. REKVIRERA 4: undersökning. Swedberg Schibb. 295 (1716).
Ssgr (till 1, särsk. till 1 a o. e α): REKVISITIONS-BLANKETT. blankett för användning vid rekvisition av ngt. MeddHWTullbg 1881, nr 9, s. 1.
-BOK; pl. -böcker. för anteckning om rekvisitioner. SjöreglÖrlFl. 1785, § 341. jfr HovförtärSthm 1679, s. 468 (: Reqvis Booken).
(1 h) -ERSÄTTNING~020. mil. ekonomisk ersättning för varor l. tjänster uttagna gm rekvisition. SFS 1916, s. 808.
(1 h) -FÖRORDNING. mil. jfr förordning 3. SFS 1916, s. 793.
(1 h) -FÖRPLÄGNAD. (numera föga br.) mil. anskaffande av livsmedel till en trupp gm rekvisition. NF 13: 942 (1889). 2NF 22: 1314 (1915).
-FÖRSLAG~02. förslag till rekvisition av ngt. SFS 1891, nr 54, s. 2. särsk. (numera bl. ngn gg, om ä. förh.) till 1 e β: förslag till utgiftsstat l. statförslag utvisande medelsbehovet för ett värk l. för viss värksamhet, anslagsäskande, petitum. Höpken 2: 536 (1758). Det har av ålder hört till .. (myndigheternas) åliggande att i god tid inkomma med vad man förr kallade rekvisitionsförslag, numera riksdagspetita. SvRiksd. II. 12: 379 (1934).
-KOPIA. kopia av skriftlig rekvisition. SFS 1939, s. 1110.
(1 h) -KVITTENS. mil. = -kvitto. SDS 1904, nr 83 B, s. 2.
(1 h) -KVITTO. mil. kvitto på ngt som uttagits gm rekvisition. SDS 1904, nr 83 B, s. 2.
(1 h) -LAG, r. l. f. l. m. mil. jfr lag, sbst.1 1. BtRiksdP 1889, I. 1: nr 11, s. 12.
-LAPP, r. l. m. jfr -blankett. Klint (1906).
-LISTA, r. l. f. lista över rekvisitioner; lista använd vid rekvisition av ngt. Sonesson HbTrädg. 468 (1919). särsk. (†) till 1 c: lista upptagande vad ngn önskar att ngn skall inköpa åt honom på en auktion. Porthan BrCalonius 559 (1799).
(1 h) -OMRÅDE~020. (om ä. förh.) mil. BtRiksdP 1890, I. 1: nr 24, s. 7. För åstadkommande av en såvitt möjligt jämn fördelning vid rekvisitionernas utgörande indelas riket .. i rekvisitionsområden. SFS 1916, s. 790.
(1 h) -PÅBUD~20 l. ~02. mil. av civil l. kommunal myndighet (länsstyrelse, landsfiskal, kommunal ämbetsman) utfärdat (skriftligt) påbud till den samfällighet l. enskilda person som har att leverera l. prestera vad som föreskrives i rekvisitionen. 2NF (1915).
(1 h) -RÄTT, r. l. m. mil. rätt att göra rekvisition. BtRiksdP 1889, I. 1: nr 11, s. 2.
-SEDEL. sedel varmed ngt rekvireras. Hammar (1936). särsk.
a) (†) om skrivelse innehållande en inbjudan l. dyl. Om söndagarna tilläts det oss (skolpojkar) att gå ut, men då blott på en rekvisitionssedel från någon känd familj. Ramsay Barnaår 1: 87 (1904).
b) (†) till 1 b; = prenumerationssedel. BlåBandet 1885, s. 44.
-SKRIVELSE. särsk. mil. till 1 h: av militär myndighet utfärdad skrivelse innehållande rekvisition av tjänster l. förnödenheter. 2NF (1915).
(1 h) -SYSTEM(ET). [jfr t. requisitionssystem] mil. system(et) att förse trupp o. d. med förnödenheter gm rekvisition. SvLitTidn. 1819, sp. 787.
-UPPGIFT~02. uppgift om gjord(a) rekvisition(er). Döss o. Lannge 680 (1915).
Spoiler title
Spoiler content