SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESGODS re3s~gωd2s l. ~gωt2s, n.; best. -et.
Ordformer
(res- 1870 osv. rese- 1906)
Etymologi
[jfr d. rejsegods, nor. reisegods; av RESA, sbst., o. GODS]
gods (se d. o. 2) som medföres på resa, ressaker, bagage; ofta i speciellare anv., om sådant gods som inskrives (polletteras) för befordran i resgodsvagn o. d. på järnväg l. i lastrum på flygplan o. d. (motsatt: handbagage l. handresgods), stundom liktydigt med: inskrivet resgods. Resgods polletteras på begäran till Alster i stället för till Carlstad eller Skattkärr. StyrStatJernvCirk. nr 282 (1870). Roddarne stå der nere vid stranden och vänta. Båten är utskjuten och resgodset inpackadt. IllSv. 2: 227 (1886). Hvarje (järnvägs-)resande, som erlagt afgift .. äger att utan ersättning medföra resgods till en vikt af högst 25 kilogram. SFS 1905, nr 17, s. 2. En del av resgodset polletterar jag. Östergren (1936). Järnvägsminn. 184 (1952). jfr (i äldre förslag): Komitén (föreslår) införandet af bestämmelse om s. k. opersonligt resgods, d. v. s. rättigheten att försända effekter såsom resgods utan att resande medföljer. SDS 1898, nr 506, s. 2. — jfr HAND-RESGODS.
Ssgr: RESGODS-AVDELNING~020. vid järnvägsstation o. d.: avdelning som ombesörjer vägning o. inskrivning o. d. av resgods; äv. (i järnvägsvagn o. d.): avdelning för förvaring av resgods. HufvudkatalSonesson 1920, 3: 371. 2NF 37: 618 (1925; i motorvagn).
-AVGIFT~02, äv. ~20. avgift för befordran av inskrivet resgods; jfr -frakt. SvKomm. 1916, nr 1, s. 88.
-BEFORDRING. jfr befordring 1. SFS 1925, s. 716.
-BEVIS. bevis om inskrivning av resgods (vilket utfärdas till resande vid resgodsets inskrivning o. av denne återlämnas vid utfående av resgodset); jfr polletterings-kvitto; äv. om resgodsbiljett. Resgods utlämnas mot återställande av resgodsbevis. SFS 1914, nr 36, s. 81. 3NF 16: 664 (1932; om resgodsbiljett). SFS 1937, s. 190 (vid befordran av resgods med flyg).
-BILJETT. = -tilläggs-biljett. SJ 4: 203 (1906).
-EXPEDITION. vid järnvägsstation o. d.: expedition (se d. o. 3) för expediering (mottagning o. inskrivning l. utlämning) av resgods. Björkman (1889).
-FACK. (mera tillf.) fack för reseffekter på effektförvaring (på järnvägsstation o. d.; jfr -förvaring). DN(B) 1957, nr 54, s. 11.
-FINKA, r. l. f. jfr finka, sbst.2 2, o. -vagn. Hammar (1936).
-FRAKT. särsk. motsv. frakt, sbst.1 1: resgodsavgift. SFS 1914, s. 77.
-FÖRANDE, p. adj. om järnvägståg o. d.: som medför resgods. Östergren (1936).
-FÖRSÄKRING. [jfr t. reisegepäckversicherung] försäkring (se d. o. 2) gällande för förlust av l. skada på resgods. Resgodsförsäkring mot brand, järnvägs- & sjöolycka samt stöld. FörsäkrABSecuritas 2 (1899).
-FÖRTECKNING. (förr) järnv. av resgodsvårdare uppgjord förteckning över inskrivet resgods som medföljde ett tåg. Östergren (1936).
-FÖRVARING. särsk. (i icke officiellt spr.) konkret: lokal (på järnvägsstation o. d.) där reseffekter (handresgods) kunna (kan) inlämnas för förvaring, effektförvaring (jfr -inlämning); äv. (tillf.) om magasin för ankommande resgods o. d. på järnvägsstation. Bengtsson Linklater JuanAmer. 158 (1931). Harlock (1944; om effektförvaring).
-HISS, r. l. m. (i fackspr.) på järnvägsstation o. d.: hiss för resgods (använd vid transport av resgodset till l. från tågen). SJ 2: 463 (1906).
-HYLLA, r. l. f. särsk.: hylla (i järnvägsvagn o. d.) för förvaring av reseffekter (handresgods), bagagehylla. TT 1899, M. s. 1.
-INLÄMNING~020. särsk. konkret: ställe (på järnvägsstation o. d.) där resgods inlämnas för inskrivning; äv. (i icke officiellt spr.) = -förvaring. Vid Statens och enskilda järnvägars resgodsinlämningar kan försäkring för det inskrivna resgodset .. erhållas. SvKomm. 1923, nr 1, s. 110. Harlock (1944; om effektförvaring).
-INSKRIVNING~020. inskrivning (pollettering) av resgods. SvKomm. 1918, nr 1, s. 97.
-KOLLI. jfr kolli 1. SFS 1914, s. 80.
-KÄRRA, r. l. f. för transport av resgods på järnvägsstation o. d. Järnvägsminn. 184 (1952).
-LOKAL, r. l. m. lokal för expediering o. (kortare tids) förvaring av inskrivet resgods (på järnvägsstation o. d.). BtRiksdP 1893, 6Hufvudtit. s. 57.
-MAGASIN. magasin för (kortare tids) förvaring av (ankommande l. avgående) inskrivet resgods (på järnvägsstation o. d.); jfr -lokal, -rum.
-MÄRKE. polletteringslapp; äv.: resgodsbevis; jfr polletterings-märke. Öberg Makt. 1: 4 (1906; om resgodsbevis). IllSvOrdb. (1955).
-RUM, n. på järnvägsstation o. d.: rum för expediering o. (kortare tids) förvaring av inskrivet resgods (jfr -lokal); äv. (i järnvägsvagn l. flygplan o. d.): rum l. utrymme för förvaring av resgods (inskrivet resgods l. handresgods). Det i stationshuset befintliga resgodsrummet. BtRiksdP 1883, 6Hufvudtit. s. 58. (Motor-)Vagnarna voro indelade i pannrum, resgodsrum och afdelningar för resande. 2NF 18: 1231 (1913). De särskilda resgodsrum (för handresgods), som finnas anordnade i vissa personvagnar. SFS 1925, s. 715. 2SvUppslB 23: 1200 (1952; i flygplan).
-SEDEL. (numera bl. mera tillf.) järnv. om det bevis om inskrivning av resgods som överlämnas till resgodsvårdaren (numera bl. vid trafik med utlandet): följesedel för resgods. Engström o. Carlson HlednTrafik. 46 (1917).
-SÄNDNING. särsk. konkret. SvKomm. 1939, nr 1, s. 190 (konkret).
-TAXEZON~102. järnv. taxezon i zontaxa för fraktavgifter för resgodsövervikt. SvKomm. 1934, nr 1, s. 162.
-TILLÄGGSBILJETT ~1002. tilläggsbiljett som berättigar resande till inskrivning av resgods; jfr -biljett. Engström o. Carlson HlednTrafik. 46 (1917).
-TRAFIK. i sht järnv. om den trafik som innebär l. ombesörjer befordran av (inskrivet) resgods. PT 1898, nr 2, s. 3. 2UB 9: 263 (1905).
-TRANSPORT. särsk.: transport av (ngt ss.) inskrivet resgods. SvKomm. 1943, nr 7, s. 192.
-UTLÄMNING~020. utlämning av inskrivet resgods; äv. konkret, om ställe (på järnvägsstation o. d.) där inskrivet resgods utlämnas; jfr -inlämning. TT 1942, Allm. s. 163 (abstr.). IllSvOrdb. (1955; konkret).
-VAGN. järnvägsvagn för transport av resgods. SFS 1905, nr 40, s. 7.
-VÅRDARE. (numera bl. mera tillf.) järnv. tjänsteman som medföljer ett tågs resgodsvagn(ar) o. förestår mottagning o. utlämning av resgods på tåget, godsvårdare. Engström o. Carlson HlednTrafik. 46 (1917).
-ZONTAXA~020. järnv. zontaxa för fraktavgifter för resgodsövervikt. SvUppslB 22: 822 (1935).
-ÖVERVIKT~102, äv. ~200. om den del av vikten av inskrivet resgods som överstiger maximivikten av vad som befordras (på järnväg) enbart mot lösen av resgodstilläggsbiljett (o. för vilken man erlägger avgift efter resgodszontaxa); äv. övergående i bet.: (avgift för) befordran av överviktsgods. Tariffer 11 (1874). Minsta afgift för resgodsöfvervigt är 25 öre. SFS 1889, nr 54, s. 4. Därs. 1925, s. 716.
Spoiler title
Spoiler content