SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1976  
SLAKTÅG l. SLAGTÅG, n.; best. -et; pl. = (HovlönSthm 1552 a, s. 69 a, Därs., s. 71 b).
Ordformer
(slaak- 16471652. slag- (-gh-) 15261587. slak- 15881769. — Se för övr. TÅG)
Etymologi
[fsv. slaktogh, slagtog, slacktug, bindsle, koppel, sv. dial. slagtåg, långt rep varmed häst är bunden; jfr ä. d. slagtov, koppel, lina, d. dial. slagtov, smäckert tåg för upphalning av flundrevad, nor. dial. slaktog, tygel för löshäst; till SLAK, adj., o. TÅG, rep]
(†)
1) bindsle l. koppel (för hund). Bleff Lasse Belttare .. Betalett för 3 slagtåg til K. Mtts hundar. HovlönSthm 1552 a, s. 71 b. GripshR 1555 (av hampa). särsk. i bildl. anv.
a) ss. direkt obj. till dels få, dels giva, (till)städja, i uttr. betecknande att ngn får resp. ges osv. (stor l. större) frihet l. (fritt l. friare) spelrum l. fria (l. friare) händer o. d.; äv. (o. då äv. i annan funktion) liktydigt med: frihet l. medgivande l. eftergift o. d.; jfr SLAK, adj. 1 e. (G. I) hopes at .. (danske kungen skall straffa Sören Norby för egenmäktigt uppbringande av skepp) oc icke steddie honum Lengre slagtogh wellmerkendis hwadh han j synneth haffwer (dvs. onda anslag). G1R 3: 207 (1526). Med thet vilkår oc slagtogh .. (de vendiska städerna) fongit haffwa vethe vij ingen rådh hwre thet dyre oc olaglige köp som .. æn nw ær, kwnne komma til nogot nidherslagh. Därs. 4: 100 (1527). (Gud) tilstäder .. them (dvs. djävlarna) vnderstundom slagtoghet, at the några snäria om foten, och göra them halta. PErici Musæus 2: 234 a (1582). Then ther wil wara förwarat för synd och dödh, han hugge strax j begynnelsen hoffuudet aff then onda lustan .., Men giffuer han honom någhot slaghtogh .., så bliffuer ther aff en eeld, som icke letteliga sleckes. Därs. 5: 165 a. (Herren) giffuer oss icke förmykit slaktogh, på thet wij icke late och tröge wardom. PJGothus Korss F 6 b (1588). (Sv.) slaaktogh (lat.) laxamentum, remissio. Wollimhaus Ind. (1652). Ihre (1769).
b) i uttr. giva ngt slagtåg, vara släpphänt i fråga om ngt, försumma ngt. Wåra salighe Förfädher hafwa .. Gudhelighetennes öfningar myket slaghtogh gifwit. Chesnecopherus Skäl F 3 a (i handl. fr. 1587).
2) vid klövsadel anbragt löst hängande tåg l. rep för uppfästande av klövjekorg. Bänden .. bäras af hästar och ökar, när twänne äro öfwer ryggen sammanknäpta, hängandes ett bände på hwarthera sidona om klef el(le)r klöf-sadeln, upskörtade med slagtoget. Broman Glys. 3: 43 (c. 1730).
Spoiler title
Spoiler content