SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TEOLOGISK te1olå4gisk l. te1ω-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[jfr t. theologisch, eng. theological, fr. théologique; av lat. theologicus, till theologia (se TEOLOGI). — Jfr TEOLOGIKO-]
1) motsv. TEOLOGI 1: som hänför sig till l. består i l. hör samman med l. behandlar teologi; äv. motsv. TEOLOG 1: som hänför sig till l. hör samman med teolog; äv. om person: med sinne l. intresse för teologi; äv. i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv.: som hänför sig till icke-religiöst idésystem (som kan liknas vid l. jämföras med trosföreställning). Schroderus Os. 1: 778 (1635). Det hörer wäl under Theologisk betragtelse, huru de orden böra rättligen förstås, som Gud om Adam så talar: si Adam är worden såsom en af Osz. Brunkman SvGr. 49 (1767). Några utlänningar föreslogo en sammansmältning af Lutters och Kalvins läror, och sjelfwa den teologiske Axel Oxenstjerna lysznade icke ogerna dertill. Fryxell Ber. 6: 165 (1833). Källan .. var egyptiske presten och häfdatecknaren Manetos teologiska verk. Rydberg Urpatr. 23 (1873). Även i sitt förmörkade tillstånd borde .. (Kain) ha förstått att det finns bättre argument i en teologisk diskussion än ett klubbslag. Hartman NattLys. 23 (1951). Per Albin var och förblev också marxist, i den mån teologiska övningar över huvud låg för honom. SvD 8 ⁄ 1 1991, 2: 2. I år uppstod en upprörd teologisk debatt om vad Bibeln säger om förhållandet mellan man och kvinna i äktenskapet. SvD 12 ⁄ 6 1998, s. 8. — jfr BIBEL-, FYSIKO-, FYSISK-, SKRIFT-TEOLOGISK.
2) motsv. TEOLOGI 2: som hänför sig till l. består i l. hör samman med (utbildning i) teologi; äv. motsv. TEOLOG 2: som hänför sig till l. hör samman med teolog. Teologiska studier. En Lector Philosophiæ, innan han till Lectionem Theologicam befordras, skall .. först hålla en Theologisk Disputation. Skolordn. 1693, s. A 2 b. Theologisk examen kallas en pröfning, som anställes vid universiteterna med dem, hvilka egna sig åt andra än de presterliga studierna. SKL (1851). Kanske kan man .. våga säga, att det teologiska initiativet övergick från Uppsala till Lund. Brilioth HerdabrÄrkest. 91 (1950). Grundläggande utbildning vid teologisk fakultet bygger på vetenskaplig grund. SFS 1969, s. 765. Parallellt med den teologiska karriären, via studentpräst, .. teologie doktorsexamen och nu som Sveriges enda kvinnliga domprost har hon engagerat sig politiskt. DN 27 ⁄ 9 1998, s. A6. — jfr BIBEL-, BIBLISK-, MEDIKO-, PRAKTISK-TEOLOGISK. — särsk. i uttr. som utgör benämning på examensämne o. d. i teologisk fakultet vid sv. universitet, ss. teologisk etik, förr äv. teologisk encyklopedi (jfr ENCYKLOPEDI 1), teologiska prenotioner, se PRENOTIONER slutet. Ett anslag å 7,500 kronor för inrättande af en professur i teologisk encyklopedi och teologiska prenotioner. BtRiksdP 1911, 8Hufvudtit. s. 255. SvUppslB 8: 964 (1931: etik).
3) [i utvidgad anv. av 1] (†, utom i slutet) som hänför sig till l. består i l. hör samman med kristet liv. Wil man sökia efter Theologiske exempel, tå finner man sådan(n)e mäst öfwer heele Biblien vthspridde. Chesnecopherus Skäl Cc 2 a (1607). Hafwer jag .. befunnit honom alltid föra ett stilla Theologiskt lefwerne. Cavallin Herdam. 2: 67 (cit. fr. 1702). — särsk. i uttr. teologiska dygder, om de tre dygderna tro, hopp o. kärlek; motsatt: de fyra kardinaldygderna. Dygderna äro dels ”teologiska”, av Gud själv meddelade och formligen ingjutna, dels sedliga eller självförvärvade. Fehrman OrientK 92 (1920). Teologiska dygder. NE (1995).
Ssg: TEOLOGISK-FILOSOFISK. särsk. (förr) i uttr. teologisk-filosofisk examen, förberedande examen inom filosofisk fakultet, införd 1865 o. avskaffad 1955, vilken gav rätt att inskrivas vid teologisk fakultet; jfr teologiko-fil, teologiko-filosofisk. (F. F. Carlson) upprättade teologisk-filosofisk examen, såsom vilkor för inskrifning i teologiska fakulteten, vilkorligt år 1865, obligatoriskt efter den 15 september 1879. 3SAH 2: 43 (1887). Teologisk-filosofisk examen skall omfatta muntlig pröfning i grekiska och hebreiska språken samt teoretisk filosofi. SFS 1903, nr 112, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content