SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLBJUDA til3~bjɯ2da, v. -er, -bjöd, -bjudit, -bjuden (se för övr. BJUDA). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), -NING (†, RP 6: 783 (1636: tillbjudningar, pl.), Ekblad 191 (1764)); -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.). (förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[fsv. tilbiuþa; motsv. fd., ä. d. tilbiude (d. tilbyde); jfr äv. mlt. tōbēden, ä. t. zubieten; ssg av TILL o. BJUDA. — Jfr TILLBUD]
1) (†) med avs. på meddelande l. underrättelse o. d.: framföra (ngt) till (ngn), tillkännage för; äv. utan indir. obj.; jfr BJUDA TILL 1. Takkar iak eder för ijtkelega gode tidinge som j megh tiil biwde om norgis landt. G1R 1: 54 (1523). Then befalning som .. (den ryske storfursten) haffuer tilbudit och giffuit sine höffuitzmen och friiborne men i Nogård. SvTr. 4: 186 (1539). Menar parten, at .. (överklagan) honom nekadt är utan skiäl; låte tå Domaren på utslaget tekna, at han .. (överklagan) ther emot tilbudit. RB 25: 20 (Lag 1734). Tillbjuda .. (dvs.) Erbjuda sig att gifva, att meddela. Dalin (1854). — särsk. i hälsningsfras (i brev) riktad till person, särsk. övergående dels i bet. 3, dels i bet.: tillönska. Wij Gustaff .. Tilbiude eder .. wore gunst och nåde tilforenne etc. G1R 12: 252 (1539). Skal .. (sändebudet) tilbörligen med beste sätt och ordelag .. tilbiude h(ans) k(ungliga) M(ajestät) deres kärlige ödmiuke och underdånige helsen. RA I. 3: 154 (1593). (Han hade i brevet till den svenske kungen) försåtligen utlämnat den vänliga hälsningen och endast satt tillbjude, som annars brukades till dem man ägde att bjuda och befalla. Hallenberg Hist. 5: 74 (1796). Wi Ormus .. tillbjude den nyskapade jorden och dess invånare helsa, frid och välgång. Almqvist Törnr. 1: 53 (1839; i pastisch).
2) (†) i fråga om order l. bestämmelse l. (stark) önskan o. d.: påbjuda (se d. o. 2) (ngn ngt), befalla, ålägga, begära av; äv. dels utan indir. obj., dels oeg. l. bildl.; jfr BJUDA TILL 2. Hwad E(dert) Majestet worder mich tilbjudandis achter iach gerne fullfölje. HFinlH 1: 229 (1530; enl. senare avskrift). Nills Thiuffuell bleff 3 eller 4 gånghir thil buddith, atth han skulle giffua sigh i förlichningh medh Hanns Nillssonn. TbLödöse 156 (1589). (Vi bråkar) effter de schemmes icke tilbiude och begäre, att vij (osv.). OxBr. 5: 83 (1615). (Kungen hoppas, att ständerna så beslutar, som) hwars och ens trogne vndersåteres och godhe patriots plicht och affection honom billigt tillbiuder och obligerer. RARP 1: 106 (1629). Det som hans tjenst och Embetes plickt honom tilbiuder. LandtmFörordn. 52 (1725). Annerstedt UUH Bih. 4: 16 (i handl. fr. 1749).
3) (numera mindre br.) erbjuda l. föreslå (ngn ngt, särsk. angivet av inf.-förb.); äv. refl.: erbjuda sig (att göra ngt), ställa sig till förfogande; jfr 1 slutet o. BJUDA TILL 3. Wij nw .. tilbudhen nådh icke anamma wilie. OPetri 3: 257 (1530). De skamlige tillbjudningar, som Keijsaren och hans partij oss Svänske medh gravere. RP 6: 783 (1636). (De) förachta att stijga i Ächtenskap; och om Mannfolcken tillbiuda sig, så fösa de bort dem. Rudbeck D. Ä. Atl. 3: 500 (1698). Qvinspersonen, sedan hon fått barn, som ej lefde mer än några dagar, tillböd sig att gifva Bondens hustrus barn dia. Welander VenerSj. 71 (i handl. fr. 1765). En gång tillböd han att dricka brorskål med mig. Nyrén Charakt. 67 (c. 1765). Han .. (gav) starka anledningar att tro, det han ämnade tillbjuda henne sitt hus och sig sjelf. Bremer Nina 8 (1835). (Hon hoppades få mat.) Någon förning blev dock inte tillbjuden. Spong Kråkn. 74 (1963). SAOL (1986; angivet ss. ålderdomligt). — jfr SJÄLV-TILLBJUDEN. — särsk.
a) (†) i vissa refl. uttr., särsk.
α) tillbjuda sig till (l. för l. l. uti) ngt, erbjuda ngt, erbjuda sig till l. ss. ngt, förklara sig villig till ngt, ställa sig till förfogande ss. l. för ngt. Alla the som .. tilbudho sigh .. til at arbeta. 2Mos. 36: 2 (Bib. 1541). Tilbödh .. (Kung Kristian) sigh vthi wänligh handel medh Frw Christina. Girs G1 1 (c. 1630). Wil iagh migh för eder trogne och flijtige Höfwitzman tilbiuda. Girs G1 10 (c. 1630). Danmarckz Rijkz Rådh tilbiuda sigh ock på förlijkning emellan Konung Gustaff och the Lübeska. Girs G1 143 (c. 1630). Jag veet .. att jag haffver tilbudit mig till förlikning, men thet vart inthet accepterat. RP 8: 124 (1640). Det wet jag med viszhet at han aldrig trugat eller tilbudit sig til fullmäktigskap. Posten 1769, s. 842. särsk. med prep. till o. med rektion betecknande juridisk prövning: (förklara sig villig att) underkasta sig sådan prövning. Derföre tilbiuder hann sigh till lagh och rätt, och huad lagenn kan seÿe at hann vtgifue skall, der med will han låthe sigh åtnöie. 3SthmTb. 5: 23 (1603). Dän som tilbiuder sigh till allan rätt böör iu effter Sweriges lagh .. blifva hörd. Annerstedt UUH Bih. 2: 396 (i handl. fr. 1693).
β) tillbjuda sig (ut)i ngns tjänst, tillbjuda sig (i tjänst) hos l. till ngn (för ngt), erbjuda sig att gå i ngns tjänst (som ngt). Som vij lothe senest scriffve tigh till um the 2000 skotter sigh tilbiude udi vår tiänist (osv.). G1R 26: 462 (1556). Som thu later förstå, ath månge både svenske och tydske tilbiude sig i tiänist hosz tig för ryttere (osv.). G1R 28: 153 (1558). När .. (en lärlings) Läremestare är bliffuin dödh, hann tilbiudher sigh hoos eenn annann Läremestere. Silfverstolpe BokbSthm 221 (i handl. fr. 1630). Thet är skedt, att een högferdig Tiänare sigh till een arm Adelzman för Skoopoike tillbudh. Willman Jap. 155 (1667).
γ) tillbjuda sig (att) vilja, äv. icke refl., tillbjuda att vilja, förklara sig beredd att, erbjuda sig att. (Om ryssarna) tilbiude sigh att vele handle medt edher um fridstondh (osv.). G1R 26: 154 (1556). Thenn 9 maij tillbödh Daniell krögier att willa wttleggia de penningier, som Oloff Larssonn skulle haffua aff hono(m). TbLödöse 134 (1589). (Jag skall betala) ehuru han tillbjudit sig vilja dröja med sin fordran. Åkerman Resebr. 65 (1820).
δ) tillbjuda sig emot ngn, uppträda emot ngn, vända sig till ngn, erbjuda ngn (vänskapliga) kontakter l. underhandlingar o. d. (Vi meddelar) att hertigh Radzevill haffver .. sigh .. emot oss ganske venligen tilbudit. G1R 26: 634 (1556). Storfursten j Ryszland hafwer sigh .. (i viktiga angelägenheter) emoot H. S. M. tilbudhit. Chesnecopherus Skäl Ooo 1 a (1607).
b) (†) med avs. på (avläggande o. d. av) ed; jfr BJUDA 8 a γ. (Han) tilbödh att göra lagh och eedh förre, thett honom icke war witterligitt, hwro sam(m)e hwder kom ij hans kiisthe. TbLödöse 61 (1587). Det wore .. mycket betänkeligit, att så i gemen stadga .. at den tillbudne eeden skulle anses så god som gången. FörarbSvLag 8: 237 (1734). (Han) tilbiuder .. sin contrapart, at med Ed bestyrcka sakens rättwisa, hwilket kallas .. tilbuden ed. Nehrman PrCiv. 292 (1751).
c) [möjl. delvis utgående från b] (†) övergående i bet.: lova, försäkra (se d. o. 8), svära. PrivSvStäd. 3: 181 (1571). (Om ngn förbrutit sig med svordom) och han tilbiuder, utan någon Rättz twång, at bättra sig (slipper han straffet). StadgEed. 1687, 1: 5.
d) (numera föga br.) oeg. l. bildl.; jfr ERBJUDA 2. Ther gingo alla diur, och hwart vppå sitt wijs / Tilbude .. (Adam) tienst. Spegel ÖPar. 45 (1705). Wåra skogar tilbjuda löf, bark, laf och bär, hwarmed boskapsfodret kan så wäl ökas som kryddas. Fischerström 2: 381 (1780). Ingenstädes tillbjuder sig väl ett rikare fält för moralpatologiska undersökningar än (i kejsartidens Rom). Rydberg RomD 90 (1877).
4) [utvecklat ur 3 l. möjl. till den ursprungliga rumsliga bet. hos TILL (se d. o. II 1)] (†) (in)bjuda (ngn), bjuda (ngn) tillstädes; jfr BJUDA 26. Then andra (av Jesu liknelser handlar) om Bröllopet, ther gester tilbodhne woro, men the wille icke komma. LPetri 2Post. 304 a (1555). (Orenligheter) som Tienare och tienarinnor .. göma .. så fijnt vthi een heemligh Wrå i Husen, så länge wäl förwarat, til thes then gamble Adam (dvs. synden) tilbiudher sigh sielff ther vth. Carolstadius Pest. C 3 a (1620).
5) (†) försöka (se d. o. 4) (ngt), bemöda sig om, eftersträva; äv. med bibet.: våga l. understå sig l. göra min av o. d.; äv. övergående dels i bet.: ta till (se TAGA TILL 1), dels i bet.: (er)bjuda (jfr det numera fullt br. uttr. bjuda motstånd, se BJUDA 17 c); äv. refl., särsk.: drista sig (ngnstädes); jfr BJUDA TILL 4. Apg. 24: 6 (NT 1526). The ther icke tilbiude sigh till förbodne ortter .. schole the .. late .. obewarede (dvs. obevakade). HSH 9: 55 (1562). Skattehemman (ska inte) så sönderrijfwes eller åtskillies, såsom af Arfwingerne offte tilbiudes, och här til mykee skeet är. Stiernman Com. 1: 410 (1593). Lät icke .. (din hustru) wara tinn öffwermann, / Om hon thet tiläwentijrs tilbiuda kann. Aschaneus HwsRegl. 18 (1614). Om Rysslands stora makt skall vara et skiähl för oss at icke tillbjuda något motstånd, så lefva vi .. på Rysslands discretion. Höpken 2: 90 (1747). De grep och konster, som en .. (smugglare) tilbiuder att kunna onäpst bråttet undslippa. Stiernman Com. 5: 396 (1766). Möller (1807). — särsk. med avs. på orätt l. skada l. våld o. d.: (för)söka (att) tillfoga; äv. övergående i bet.: åsamka, tillfoga. Att beskydde .. för öffvervoldh .. och förderff, som .. ganske mykit på thette vårt fatige fädernesrike esomofftest tilbudit och effterståt ähr. G1R 26: 115 (1556). (Prästen vill veta) hvem som skal honom ifrån orätt försvara, som honom kunde tilbiudas af them han skal predicha före i skantzen. OxBr. 12: 634 (1639). Skulle någon giöra oliudh, och dock ingen annan öfwerdådigheet öfwar, eller skada tilbiuder, den hafwer ey .. Wachten macht at fängsla, vthan föra til sitt hem. Stiernman Com. 3: 593 (1667). Skal ock härmed wid straf förbudit wara .. at med .. tilbiudande hugg och slag .. Jernwräkarne uti theras embetes förrättande at antasta och öfwerfara. Bergv. 1: 271 (1671). ConsAcAboP 5: 282 (1682).
Avledn. (†): TILLBJUDARE, m. ⁄ ⁄ (ig.) till 3: tillhandahållare, leverantör. Cellarius 152 (1699).
TILLBJUDELSE, r. l. f. [fsv. tilbiudhilse]
1) till 1 slutet, 3 (c), om tillönskning om framgång o. dyl. l. försäkran (se d. o. 3) l. löfte om vänskap l. gunst l. vördnad l. trohet l. tjänst(villighet) o. d.; särsk. i hälsningsfras o. d.; äv. dels om visande av ära l. hedersbetygelse o. d., dels övergående i bet.: hälsning. (Vi har) utaff Hanns K(ärlighets) schriffvelsse icke annedt förnummedt ähnn all naborlig och venlig tilbiudelsse. G1R 29: 41 (1559). (Vi) tackedhe .. Hennes M(ajestät) för sin nådige benägenheet och tilbudne helsning, med vår ödmiuke tiänsts tilbiudelse. AOxenstierna 1: 86 (1614). Denne store ähres tillbiudelse. RA II. 2: 74 (1617). Salutatio, kallas een hälsning, hwilken är een wänligh, gunstig och tienstwillig tillbiudelse, ther med wij önske androm gott, och wilie at hwar och en, til then wij skriffue, skal göra oss thet samma igen. AJGothus ThesEp. 1: 2 (1619). H(ans) K(ungliga) M(ajestä)t .. (har) den hedher och förtrolige venschaps tilbiudelse .. gierna förnummit. RARP 10: 480 (1668).
2) till 3 (a γ, b, c): erbjudande; löfte, försäkran (se d. o. 3). (Det är rättvist) att han .. honom afbedia, thet han emot honom brutit hafwer, med den tilbiudelse, at wilja härefter .. bättre finna sig emot honom. Bergius Småsak. 3: 102 (i handl. fr. c. 1595). Han låckade the Christne igenom Skänker och Digniteters Tilbiudelser til Affall. Schroderus Os. 2: 10 (1635). (Sändebudet) mentionerade .. hans konungs tillbjudelse att bijlägga dedt Pollniske kriget. RP 6: 33 (1636). (Hon) tillböd sig willia .. (rentvå) och befrÿa effter sin uthsago och tillbiudelse den Eedgång hon d(en) 16 sistledne Septemb(er) .. uthfäste. VRP 1691, s. 663. Lind 1: 645 (1749).
TILLBJUDERSKA, f. till 2, 3, särsk. i bildl. anv., om ngt som påbjuder ngt l. inbjuder till ngt. Thet elskeliga korsset är .. Bönennes tilbiuderska. Muræus Arndt 2: 376 (1648).
Spoiler title
Spoiler content