SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 b (α)) TILL-FÄRDIGA. (†) färdigställa l. göra i ordning (ngt); jfr -fly, v.2 1, -laga 1. (Vår) befalning (är), att thu skallt lathe tilfärdige och tilrede någre skuther eller skip, som man kan lathe förskicke någen spannemåll medh til Viborg. G1R 25: 118 (1555). LReg. 430 (1662).
(II 1 a) -FÄSTA, -ning. [jfr fsv. tilfästa, trolova] (numera föga br.) fastgöra (ngt), sätta fast. JMessenius i HB 1: 172 (1629). Björkman (1889).
Ssg (numera föga br.): tillfästnings-ända. Carlström Spinnm. 66 (1832).
-FÖDA, -else (se avledn.), -sel (se avledn.). [jfr fsv. tilföþas] (†) jfr födas till.
1) till II 8 a β, 11 a α α': föda (ngn) (ss. utökning av befintlig barnaskara l. befolkning o. d.); särsk. i pass. övergående i dep.: födas; tillkomma (se d. o. 5 a) gm födsel. Lundström LPGothus 1–2: 149 (i handl. fr. c. 1608). Lijka såsom en icke kunde wara förstfödd, om icke flere Barn ther effter tilföddes. Schroderus Os. 1: 527 (1635). Så wida städerne mera tära än tillföda folk. Fennia XVI. 3: 45 (1761). År 1762 var de tilföddas antal .. 460 flere än år 1772. VetAH 1775, s. 222.
2) till II 10, i p. pf.: född till (ngt). (Döden) kommer mig .. icke fremmed före, wetandes .. oss alle för syndenes skuldh wara döden vnderkastade och lijka som tilfödde. AOxenstierna Bref 2: 285 (1646).
Avledn. (till -föda 1; †): tillfödelse, r. l. f. = tillfödsel. Linc. C 6 b (1640). Fennia XVI. 3: 72 (1761).
tillfödsel, r. l. f. (befolknings)tillväxt gm födsel. (Malax socken) winner således i tilfödslen, men förlorar i dödligheten. SvMerc. IV. 3: 58 (1759). Heinrich (1814).
-FÖGA, v., se -foga, v.
Spoiler title
Spoiler content