SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLSÄGA til3~säj2a, äv. (i högre stil) ~2ga, v. -säger, -sade, -sagt, -sagd (se för övr. SÄGA). vbalsbst. -AN (se d. o.), -ANDE, -ELSE (se d. o.), -NING; -ARE (tillf., Wallquist EcclSaml. 5–8: 612 (1619), De Geer Minn. 1: 15 (1892)). (förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[fsv. tilsighia; jfr d. tilsige, nor. bm. tilsi, nor. nn. tilseie, mlt. tōseggen, mnl. toeseggen (nl. toezeggen), mht. zuosagen (t. zusagen); ssg av TILL o. SÄGA]
1) (numera i sht i högre stil) (muntligen) meddela l. underrätta l. tillkännagiva (ngn ngt), säga (ngt) till (ngn); äv. utan obj.; förr äv. med enbart personobj. l. enbart sakobj. (stundom äv.: uttala); förr äv. oeg.; jfr ANSÄGA 1, SÄGA TILL 1, TILLTALA, v. 1. Bediom wj eder kere vener .. atj .. varen oss behielpoge till at veria .. wor rett .. Hulked wj gerna förskylla wiliom med edher om i oss noghen tid j swadana saker behöffua till sægia. G1R 1: 31 (1521). Gack bortt och bestel en wechtare, then som tilseer och tilsägher. Jes. 21: 6 (Bib. 1541). Han knytte i hoop näf’n, dermä’ tilsäyandes, att Fadren, Sonen ok den H. anda äro ett. Columbus MålRoo 46 (c. 1678). När det (dvs. bokstaven c) medh ett strek inunder är teknat tilsäges det som s. SwFrOrdeB 145 (1703). Då Kongl. Maj:t .. inkallade .. Landtmarskalken med Adelns Deputerade, och tilsade dem: Jag har låtit Ridderskapets och Adelens Deputerade komma tilbaka. PH 14: 303 (1789). Gamla Anna hade just tillsagt, att maten var inne. Bremer Hertha 56 (1856). Hvilken råhet, att betala ett manuskript, icke begagna det, och icke tillsäga författaren! Strindberg Brev 4: 129 (1884). (Sv.) Är han tillsagd? (t.) hat er Bescheid bekommen? StSvTyOrdb. 824 (1989). — jfr O-TILLSAGD. — särsk. (†)
a) i uttr. tillsäga ngn om ngt, meddela l. underrätta ngn om ngt; äv.: påminna ngn om ngt. Alle Officerare tilsägas om deras skyldighets i akt tagande (osv.). ReglSwArmeen 1710, s. 27. Han .. är alfvarsamt tillsagd om sina löften. HT 1918, s. 193 (i handl. fr. 1809). Cannelin (1939).
b) med avs. på krig o. d.; särsk. i uttr. tillsäga ngn krig l. fejd o. d., förklara ngn krig o. d. Tilsäya örligh. Helsingius Ii 3 a (1587). Konungen i Danmarck .. (har) medh Storfursten emoot Swerige slutet alliance, tilsagdt Kongl. May:t i Swerige feigde, och tillijka angrijpit Skåne och Brehmen. Widekindi KrijgH Eeeeee 4 b (1671). Ehrenadler Tel. 811 (1723).
2) (utom i a o. b numera mindre br.) uppmana l. befalla (ngn att göra ngt), anmoda; förr äv. utan obj.; jfr ANSÄGA 3, SÄGA TILL 6, TILLTALA, v. 3. Her Ture .. lät hemmelige tilsigia sina och bispens swäna at komma i ghen om morgonen. G1R 6: 165 (1529). Den som ungbrooder wordenn är, hann skall när Ålldermannen honom tillsäger sielff löpa Embetts ärenden. Silfverstolpe BokbSthm 217 (i handl. fr. 1630). (På Kalmar möte år 1436) stadgas, at Drotsen skulle (bl. a.) .. styra våld och orätt, styrka och hielpa den som orätt öfvergår, hvartil alle inbyggare borde hielpa, när Drotsen tilsäger, likasom Konungen skulle varit närvarande. Schönberg Bref 2: 173 (1778). (Kungen) ropade fram öfverhofstallmästaren grefve Essen samt tillsade honom att skynda på .. processionen. De Geer Minn. 1: 205 (1892). StSvTyOrdb. (1989). — särsk. (fullt br.)
a) i p. pf. Kostgerder och annet huad som helszt the haffue warit tilkraffde eller tilsagde vm. G1R 11: 240 (1537). Secreteraren Berch blef ock tilsagd, at .. författa kårta, betydande och sinrika skrifter. Tessin Bref 1: 28 (1751). En japan gör som han blir tillsagd. GbgP 19 ⁄ 6 2002, s. 33.
b) ss. vbalsbst. -ning, konkretare: tillsägelse. IllSvOrdb. (1955). När jag beslagtog en mobiltelefon från en niondeklassare efter upprepade tillsägningar gick hon helt sonika fram till katedern och tog mina nycklar och sa: ”Jag skall ha min telefon nu!” och stirrade mig stint i ögonen. GbgP 4 ⁄ 2 2001, s. 4.
3) (†) (inför domstol o. d.) anklaga l. åtala (ngn för brott o. d.); jfr TILLTALA, v. 4. Johansson Noraskog 2: 301 (efter handl. fr. 1542). Samma dagh stodh mesther Hanns för retthe och warth honnom thil sagdh, ath hann hade slagieth her Laris blå och blodigier. TbLödöse 103 (1588). Schmedeman Just. 119 (1602).
4) (numera föga br.) lova (ngn ngt); tillförsäkra (ngn ngt); förr äv. övergående i bet.: giva (ngn ngt) (jfr 5); förr särsk. i mer l. mindre pleonastisk förb. med lova o. d.; förr äv. dels refl., dels med direkt obj. betecknande person; jfr SÄGA TILL 4. G1R 1: 3 (1521). Ok hwat tw lofwar ok tiilsægher them paa myna wængna .. wil iak tet obrwteligen holla. G1R 1: 59 (1523). (Vi vill veta) huru I äre tilsinnes um the godz .. hvilke eder käre hustru .. sade sigh haffve aff eder fulkommelig tilstandt och samtyckie osz tilseije ock öffverantvorde. G1R 27: 40 (1557). De tillsadhe sigh vele E. K. M:tz begeren hoos Generalstaterne på det beste sättet ahndrage. OxBr. 10: 212 (1617). Hwilken arbetskarl, som tilsäjer en Bergzman, at wilja arbeta för honom något Grufweskifte, och icke thet håller .. hwem thet gör skal sätjas i kistan wid watn och bröd. Bergv. 1: 46 (1621). Idomeneus hade giärna samma stunden tilsagt Telemach sin Dotter. Ehrenadler Tel. 952 (1723). Kyrkoherden .. tillsade honom barnarätt jemte sina egna söner. BL 2: 219 (1836). SvHandordb. (1966; angivet ss. ålderdomligt). — särsk.
a) om Gud l. Kristus l. kyrkans tjänare, med avs. på frälsning l. syndernas förlåtelse o. d. OPetri 1: 162 (1527). Och ändoch Herren Gudh haffuer tilsagt tigh tina synders förlåtilse, så haffuer han doch icke tilstadt tigh eller giffuit tigh förloff til att synda. PJGothus Savonarola SyndSp. E 1 b (1593). Ach! at jagh höra måtte, thet Gudh talar, at han sino folcke och sinom heligom frijd tilsade. Runius (SVS) 3: 15 (1710). Rättigheten för presten, att i allmänhet efter syndernas bekännelse tillsäga syndernas förlåtelse. Agardh BlSkr. 1: 221 (1854). SvHandordb. (1966).
b) med avs. på vänskap l. trohet o. d. Iak vill ecke trengia Hans Nad tilsija hulskap oc manskap till Suerigx Rike. G1R 1: 3 (1521). Min obefleckta troheet, Den iagh min käre Herre, Min Keysare tillsade. UHiärne (SvNatL) 194 (1665). Man lovade varandra å ömse sidor att avlägga alla misshälligheter .. samt tillsade varandra vänskap. KyrkohÅ 1938, s. 45. IllSvOrdb. (1955).
c) med avs. på äktenskap. Hund E14 409 (1605). Rådhusrätten meddelade dom d. 12 okt. 1951; däri Rådhusrätten fann styrkt, att Helenius tillsagt Carolinas moder äktenskap. 1NJA 1952, s. 436.
d) (†) med avs. på pengar l. lön l. betalning o. d. SthmSlH 1: 72 (i handl. fr. 1544). Drager någon ifrån sin Husbonde i olaga tijd och utan minne, densamme gifwe Husbonden thet honom war i löhn tillsagt. Schmedeman Just. 97 (1590). Han tilsade sin Brud fyratusend Riksdaler, och tu hus .. til morgongåfwa. Girs J3 53 (1627). Taube Himlajord 30 (1938).
e) (†) med avs. på löfte o. d. Gal. 3: 16 (NT 1526). The godhe löfthen som migh ähre tillsagde, badhe muntelighen och skriftelighen på en bättre promotion, än som iagh nu hafuer. VDAkt. 1666, nr 127. (Drängen) upsade det löffte som han tillförne Margreta tillsagt. VDAkt. 1734, nr 26.
5) [sannol. utvecklat ur 4] (†) (gm dom) tillerkänna (ngn ngt), tilldöma (se d. o. 1); NÄMNA TILL 1, SÄGA TILL 7. It(em) mandage(n) ffor kynde(r)messo dagh bleff jacop greg(er)son tel saght aff borgamest(er) och radh c(ri)stern jutes tompt. ArbogaTb. 3: 360 (1527). Szå wardt henne och tilssagdt en öö benempd Lidöö medt the 3 odelgårder, och tw nya affbygge vnder frelsse. HH XIII. 1: 57 (1562). Såå haffuer bårgemesther och rååd tilsagtth henne sijnn fulla löönn. TbLödöse 16 (1587). Bleff .. aff borgiemestere och rådh h(er) Oloff i Larff samma boder till sagde jgienn. TbLödöse 203 (1590).
6) (†) ådöma (ngn ngt) ss. straff, tilldöma (se d. o. 2); särsk. i uttr. tillsäga ngn arrest, döma ngn till arrest; äv. med indir. obj. ersatt av prep.-förb. inledd av åt. Altén Kusin 85 (1796). För fel och försummelser i tjensten .. ege förman tillsäga arrest åt underlydande. SFS 1881, nr 55, s. 57. Vid vakten skola finnas särskilda rum eller tält, afsedda för dem som, på grund af tillsagd arrest eller af annan anledning, skola tillsvidare tagas i förvar. TjReglArm. 1889, s. 373. SoldIInf. 1919, s. 186.
7) (†) med saksubj.: kräva (se KRÄVA, v. 3), erfordra. G1R 1: 30 (1521). The hadhe warit j Hierusalem så monga daghar som högtijdhen tilsadhe. OPetri 3: 75 (1530). En Biskop må föruthan Brödhernas Rådh (om Nödhen så tilsäger) hafwa macht at förwandla ringa Åkrar och Wijnbergh, ther aff Kyrkian hafwer en ringa Inkomst, och äre fierran afflägne. Schroderus Os. 1: 635 (1635). Effter som min höga ålder nu tilsäger, att iag måste hafua någon medhielp uthi gudztiänstens förrättande. VDAkt. 1700, nr 336.
8) (†) med saksubj.: medgiva (se d. o. 6 slutet) ((ngn) ngt), tillåta; äv. abs.; stundom äv. refl. (se särsk. b); jfr SÄGA TILL 4, TILLSTÄDJA 2. Sa lenge min godwilie tiil siger. G1R 1: 5 (1521). Thet ær ondt ath döma vidare och diwpare en forståndit tilseger. G1R 4: 226 (1527). Der .. wäderleken så tilsäger. Stiernman Com. 5: 605 (1696). Hans ållder och därvid fölljande krämpor sampt i krig uthståndne svåre fatiguer tillsade honom intet annat att giöra (än att ta avsked). HH XXI. 1: 41 (1710). Här återstod i denna delen ännu, om ämnets vidd tilsade någon utförlig förklaring, at rättfärdiga Guds sak. Nohrborg 185 (c. 1765). Weste (1807). — särsk.
a) om förmåga l. hälsa l. styrka l. kroppskrafter o. d. G1R 1: 56 (1523). Tagh icke tyngre bördo på tigh, än tijn mact tilsäger. LPetri Sir. 13: 2 (1561). (Önskligt är att patienten svettas) 3. eller 4. stunder, eller och längre, effter som hans Starckhet tilsägher. Paulinus Gothus Pest. 85 a (1623). Thet endaste man kan med säkerhet göra någon wiss Stat uppå, är Salivation och Dregel-Curen, så framt kraffterne så tilsäga. Lindestolpe Skörb. 46 (1721). Et sådant prof-lås tillika med dörr och gångjärn skal komma, om lif och helsa så tilsäger, i Kongl. Wetenskaps Academien at där få skärskådas. Polhem Test. 93 (c. 1745). Gullander SvarVetA 5 (1773).
b) om omständigheter l. situation l. belägenhet o. d.; äv. refl. Bruka them efther som tiilfælleth ok legenhethen sig tiil sægher. G1R 1: 59 (1523). Närwarande tijdz tilstånd tilsadhe thet icke, thet Krijgztienster skulle allena belönas. Schroderus Liv. 75 (1626). Wid hwar Mangård (borde) giöras en grop så diup och bred som lägenheten tilsäger. Serenius EngÅkerm. 182 (1727). Om hans omständigheter sådant tilsäga. Widegren (1788). ÖoL (1852).
c) om tid: medgiva; räcka till. Ty wil man ock nw med thet första något tala om .. Gudz heliga och werduga Englar, och sedhan handla någhor annor stycker aff texten, effter som tijdhen kan tilsäya. LPetri 3Post. 123 a (1555). (Predikan bör behandla trosartiklar) en eller flere, effter som tilfällen aff Texten tå kunna begifua sigh och tijdhen kan tilsäija. KOF 1: 369 (c. 1618). Om tiden om wåren ej tilsäger at förfara med korn-åkren på ofwan beskrefne sätt, kan sädet märkeligen hielpas med harfning, fast än brodden är fingers lång öfwer jord. SamlRönLandtbr. 1: 64 (1775). Mina dåvarande skolkamrater träffade jag endast på fäktsalen .. och när tiden så tillsade, på skridskoisarne. Ahnfelt StudM 1: 53 (1857).
d) om ekonomiska medel l. förmögenhet l. inkomst o. d. ArbogaTb. 4: 85 (1553). Doch skall och här med wara förbuditt borgmestare och råd högre skattlegge förb:de embethzmän, ähn theres förmögenheett och förtienst kand tilseya. PrivSvStäd. 3: 578 (1586). Våre medell tillseija intet, att vij kunne giffva armeerne deres sold och gagie. RP 6: 507 (1636). (Jag) vill .. betala förskrifningen till Klingenstjerna samt öka intressekapitalet, när förrådet så kan tillsäga. MoB 3: 158 (1774).
Spoiler title
Spoiler content