SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TITRERA titre4ra, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. titrere, t. titrieren, eng. titrate; av fr. titrer, avledn. av titre, halt (se TITER)]
(i fackspr., särsk. kem.) bestämma (ämnes) halt i ett prov gm att tillsätta en lösning av ett ämne med känd koncentration som reagerar med provet. Berzelius ÅrsbVetA 1847, s. 170. Titrering .. av mjölkens surhetsgrad, i vilken mån denna är normal eller avviker härifrån. LAHT 1915, s. 436. Från en mätcistern tappar man (vid pappersbruk) till kokaren så mycket lut som uträknats vara behövlig sedan lutens halt av alkalier fastställts genom .. titrering. SvSkog. 1116 (1928). Bestämmes ekvivalentvikten för syror eller baser genom titrering, måste deras molvikt vara lika med eller en hel multipel av ekvivalentvikten. Smith OrgKemi 18 (1938). Vid titrering till ett färgomslag är det ej alltid lätt att veta när titreringen är färdig, beroende på de ofta svaga färgnyansskillnaderna. TT 1941, K. s. 84. — jfr O-TITRERAD o. REDOX-, SYRA-BAS-TITRERING.
Ssgr (i fackspr., särsk. kem.): A: TITRER-ANALYS. analys gm titrering; jfr titrerings-analys. FinBiogrHb. 2125 (1903). Fällningsreaktioner, t ex utfällning av silverklorid, kan också utnyttjas för titreranalys. KemiGymn. 2: 284 (1967).
-KURVA. jfr kurva 1 a. IngHb. 4: 427 (1948).
-VÄTSKA. vätska av bestämd koncentration avsedd för l. använd vid titrering; jfr titrerings-vätska. Användningen af alla vanliga titrervätskor vid bestämningar af de farmaceutiska preparatens halt. FinBiogrHb. 2124 (1903).
B (numera bl. mera tillf.): TITRERINGS-ANALYS. jfr titrer-analys. BtRiksdP 1898, 8Hufvudtit. s. 252.
-KURVA. jfr kurva 1 a. För att erhålla begrepp om en jords reaktionsbeständighet eller buffringsförmåga kan man upprätta s. k. titreringskurvor. LAHT 1930, s. 711.
-METOD. jfr metod 1. För att undersöka den qvantitet chlor eller chlormetaller, som förorenar krutet .. begagnas numera vanligen titreringsmethoden. Fries Krutl. 154 (1869).
-VÄTSKA. jfr titrer-vätska. Rosenberg OorgKemi 376 (1888). För bekväm framställning af titreringsvätskor (normallösningar) finnas numera, under namn af fixinal, i handeln erforderliga substanser. 2NF 38: 866 (1926).
Avledn. (i fackspr., särsk. kem.): TITRERBAR, adj. som går att titrera. (Ett) medel, som ofta användts, särskildt för att göra svaga organiska syror titrerbara, är tillsats af etylalkohol. ArkKem. II. 37: 2 (1907).
Spoiler title
Spoiler content