SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÅLSAM, adj. -sammare; adv. -T.
Ordformer
(tol- (-oo-, -hl-) 1526 (: tolsamligan)1775 (: tolsamhets). toll-, i avledn. 1526 (: tollsamheet). tooll- 1619. tål- (-åå-, -hl-) c. 1660 (: tåålsamligen)2006 (: tålsamhet). tåll-, i avledn. 1639 (: tållsamheett))
Etymologi
[jfr d., nor. tålsom; till TÅL o. TÅLA]
(†)
1) (†) som har tålamod (se d. o. 1) l. är tålig (se d. o. 1); jfr TÅLMODIG 1. Att hwadh slagz oförrett een toleligen lijder, thet wänder Gudh them toollsammom till stoor berömelse. Bullernæsius Lögn. 413 (1619). Fredin Dikt. 123 (1888).
2) (†) tålmodig (se d. o. 2) l. tålig (se d. o. 2) l. fördragsam. Dähnert 1335 (1784). I Frankrike (fanns) ett i förhållande till de stränga katolikerna moderat parti, som visserligen var tillgifvet den gamla kyrkan, men dock var tålsamare mot de nya religionsmeningarna. Nyblæus Forskn. 2: 439 (1881). SAOL (1986). — jfr O-TÅLSAM.
3) (†) som har tålamod (se d. o. 3), tålmodig (se d. o. 3); jfr TÅLIG 3. Nu får i stillhet Iag såm tiänar Fröijas Fålk / Mitt hiärta åg mitt alt i tålsamt wänta öfwa. LejonkDr. 148 (1688). Gotlänningarne äro .. ej alltid så tålsamt idoga .. ty man har här alldrig varit Herregårdsslaf. SvLekar(GAAkad.) 1: 2 (1847). Cannelin (1939).
Avledn. (†): TÅLSAMHET, r. l. f. (†) tålighet l. tålamod l. tålmodighet. särsk.
a) till 1. Den tolsamhet som hjelper osz utstå motgångens wederwärdigheter. Riccoboni Catesby 59 (1761). Tålsamhet af Belladonna är så olika hos olika personer .. Det är därföre nödigt, att .. känna sig före för att kunna moderera effecten. Hygiea 1843, s. 667.
b) till 2; jfr tålaktighet. Föractar tu .. (Guds) godheetz ympnogheet, tolsamheet, och långmodugheet. Rom. 2: 4 (NT 1526). Kejsaren i China .. tålde .. 4 Miszions-Hus eller Kyrkor i Peking, hälst han utom denna tålsamhet ej kunnat draga någon fördel af Europeiska Wetenskaper och Konster. GT 1787, nr 43, s. 3. Obegriplig föreföll mig alltid k. fars uppöfvade förmåga och tålsamhet att låta hela barnsvärmen stoja kring sig, där han satt vid sitt arbetsbord. Lagus Pojk. 167 (1904). Cannelin (1939).
TÅLSAMLIGEN l. TÅLSAMLIGT l. TÅLSAMLIGA l. TÅLSAMLIGAN, adv. (†)
1) (†) till 1: tålmodigt (se tålmodig 1) l. tåligt (se tålig 1). At .. (barnaföderskan) thenna werck .. tolsambliga lijdha skola. LPetri KO 22 (1561, 1571). Columbus BiblW P 1 b (1674).
2) (†) till 2: tålmodigt (se tålmodig 2) l. tåligt (se tålig 2) l. fördragsamt. G1R 3: 314 (1526). E. G:e Excell:s och N:de beder Jagh .. nådeligen uptaga min ringa Supplication, och henne, som doch för grofft will om sollicitera, tåålsamligen öfuerwäga. BraheBrevväxl. II. 1: 155 (c. 1660).
Spoiler title
Spoiler content