SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASPIRANT as1piran4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. aspirant, af fr. aspirant, eg. p. pr. af aspirer (se ASPIRERA)]
person som eftertraktar l. eftersträfvar en viss förmån, en anställning (i sht ett ämbete), inträde i en förening osv.; jfr ASPIRERA 3 samt KANDIDAT. Pfeiffer (1837). Biskopsstolen i Rom hade nu i omkring trenne månader varit ledig. Aspiranter till densamma funnos många. Rydberg Ath. 411 (1859). Aspirant på biskopsvärdigheten. Hahnsson (1884). En mycket ung herre, .. aspirant till studentmössan på våren. Vintersol 1894, s. 16. Då en plats (i arbetsstugan) blifvit ledig, hafva vanligen flera aspiranter till densamma funnits. Hierta-Retzius Arb.-stug. f. barn 160 (1897). jfr KONSULS-, PROFESSORS-, PRÄST-, STUDENT-, TABURETT-ASPIRANT m. fl. — särsk.
a) i sht mil. person som gm tjänstgöring o. under mottagande af undervisning förbereder sig för en viss beställning l. till inträde i en viss kår o. d. NF (1876). För att kunna föreslås till löjtnant vid generalstaben fordras .. att under 2 1/2 års tid hafva varit anställd såsom aspirant vid generalstaben. Tj.-regl. 1889, s. 232. Med ledning af de inkomna betygslistorna bestämmer departementschefen .., hvilka bland de godkända ynglingarne må .. antagas till aspiranter för att utgå på sådan pröfningsexpedition, som af Kongl. Maj:t bestämmes. SFS 1889, nr 55, s. 22. Under denna kurs .. får aspiranten (till en viss befattning vid fångvårdsstaten) praktiskt deltaga i bevakningstjänsten. Wieselgren Sv. fäng. 467 (1895). En sjökadettaspirant eller rätt och slätt, såsom benämningen är ombord, en aspirant. Wrangel Sv. flottans bok 2 (1898). — jfr GENERALSTABS-, INTENDENTS-, OFFICERS-, REGEMENTSINTENDENTS-, RESERVINTENDENTS-, RESERVOFFICERS-, SJÖKADETT(S)-, UNDEROFFICERS-ASPIRANT m. fl.
b) [jfr t. aspirante] (i fråga om utländska förh.) nunna som genomgår pröfvotiden innan hon skall mottaga doket; jfr NOVIS. G. Dalin (1871). NF (1876).
Ssgr: (a) ASPIRANT-ANSTÄLLNING103~020. mil. anställning ss. aspirant; jfr ASPIRANTUR. Efter slutad aspirantanställning. Tj.-regl. 1889, s. 232. SFS 1893, nr 50, s. 5.
-ANTAL~02 l. ~20. Tamm Sammans. ord 87 (1900).
(a) -FARTYG~20 l. ~02. sjömil. fartyg som skall utgå l. befinner sig på pröfningsexpedition med aspiranter. SFS 1889, nr 55, s. 22 (se under -OFFICER).
(a) -HOFMÄSTARE~0200. sjömil. Wrangel Sv. flottans bok 4 (1898).
(a) -MÄSS~2. sjömil. Wrangel Sv. flottans bok 9 (1898).
(a) -OFFICER ~002 l. -OFFICERARE~00200. sjömil. officer som på aspirantfartyg leder under visningen af aspiranterna. Å tid, som af chefen på aspirantfartyget bestämmes .., anställer .. aspirantofficeren med aspiranterne examen. SFS 1889, nr 55, s. 23. Wrangel Sv. flottans bok 9 (1898).
Spoiler title
Spoiler content