SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
DÄRÖFVER4~10 l. 040, i bet. I 2 äfv. 4 40, l. (jfr anm. nedan) DÄRUTÖFVER4~010 l. 1040, i bet. I 2 äfv. 4 040, adv.
Etymologi
[fsv. thär ivir (over osv.), thär ut ivir; jfr d. derover, t. darüber]
Anm. Af de båda formerna däröfver o. därutöfver, som i ä. tid användes utan åtskillnad, är den senare numera föga br. i bet. I 1 o. obr. i bet. I 5.
I. (i sht i skriftspr.) demonstr.
1) i lokal bem.: öfver den l. det l. denna l. detta l. det stället osv. RARP 1: 55 (1627). En .. grön filtmössa .. och deröfver en trekantig hatt. Bellman 5: 190 (c. 1780). Templet brinner, gjut vatten, gjut / hela hafvet deröfver! Tegnér (WB) 5: 100 (1825).
2) utöfver det sagda, mer än det nämnda, vidare, ytterligare, yttermera; därtill, dessutom. 75 % och där(ut)öfver. GR 1: 241 (1524). Idher oordh skola wara Ia ia, Ney ney, huad som ther offuer är, thet är aff ondo. Mat. 5: 37 (NT 1526). Hans filologiska bildning inskränkte sig till modersmålet samt derutöfver litet tyska. Ljunggren Resa 191 (1871).
3) (†) därvid (se d. o. 3), där (närvarande). GR 17: 552 (1545). Hwilke woro flere ther öffuer (dvs. närvarande vid dopet)? Hb. 1614, s. 9 b. Phrygius HimLif. 8 (1615).
4) [väsentl. efter motsv. anv. i (ä.) t.] (†) därvid (se d. o. 3 b); därigenom, i följd däraf; med anledning däraf; fördenskull, därför. Bode j oc vi vardom ther ower förderffuede. GR 1: 51 (1523). Tijdhen är kort, Ther offuer, the som hustrur haffua, ware så som the ingen hadhe. 1Kor. 7: 29 (NT 1526). Dalin Hist. 1: 333 (1747).
5) i förb. med åtskilliga sbst., adj. o. verb som konstrueras (l. förr konstruerats) med prep. öfver: öfver den l. det l. denna l. detta l. den saken osv. Glad, ledsen, stolt däröfver. Han gladdes, harmades, sörjde, klagade däröfver. (I skolen) icke strax förarghes ther offuer at (osv.). OPetri Clost. A 1 b (1528). (David) yttrar .. sin sorg thervtöfwer med sådana ord. Hb. 1693, s. 153.
II. (†) rel.
1) motsv. I 3: vid hvilken (l. hvilket osv.), hvarvid. Schroderus Os. III. 1: 72 (1635).
2) motsv. I 4: hvarigenom, i följd hvaraf; på grund hvaraf; hvarför. Georgius .. bespottade Keysarnas ogudachtighe Wäsende, thervtöfwer han bleff .. kastat vthi Hächtelse. Schroderus Os. 1: 231 (1635). PrivBergsbr. 1649, Fullmacht s. B 4 a.
3) motsv. I 5: hvaröfver. GR 18: 52 (1546). Strömmerne Weichseln och Nogatten, ther öfwer wij nu Herre äre. RARP 1: 35 (1627). RelCur. 153 (1682).
Spoiler title
Spoiler content