SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1938  
KUVERT kuvær4t l. kɯ-, l. KUVÄR 4r l. 4r (couve´rt Weste; kuvä´r Dalin; rimmande med: ärt Manderström Rimlex. 354 (1779)), n. ((†) r. l. m. HSH 38: 378 (1636; i bet. 4), Schröderheim Ant. 125 (1795; i bet. 3), Lönnberg Cas. 29 (1882; i bet. 2)); best. -et (ss. r. l. m. -en Almqvist Törnr. 3: 158 (1850), äv. -n SC 1: 858 (1821)); pl. = l. -er ((†) -verts PT 1791, nr 51, s. 3 (i bet. 2), Blanche PolK 11 (1850; i bet. 2)).
Ordformer
(förr vanl. skrivet c-. cou- 16411852. ku- (cu-) 1735 osv. -vert 1672 osv. -vär (-ver) 1735 (: Cuver, pl.) osv. — copert 1636. covart 1702. covert 1675c. 1730)
Etymologi
[jfr dan. o. t. kuvert, ä. t. covert, copert, eng. covert; av fr. couvert, duktyg (varmed ett bord täckes), duktyg jämte tallrik osv. (för en person), sked o. gaffel (i fodral), omslag om brev, eg. p. pf. till couvrir, av lat. cooperire, övertäcka, av co- (se KON-) o. operire, tillsluta (besläktat med VÄRJA, försvara), resp. mlat. copertum, omslag, eg. p. pf. till cooperire (se ovan)]
A.
1) (†) duktyg jämte allt tillbehör (för en person) på ett dukat bord. Lindfors (1815). Schück (1854).
2) tallrik(ar) med tillbehör av servett o. glas samt en l. flera omgångar av kniv, gaffel o. mat- resp. dessertsked o. d., allt avsett för en person; äv. (i sht i restaurangspr.) övergående i bet.: förtäring som serveras vid ett kuvert. Ett bord med l. på, förr äv. av så och så många kuvert. Duka (ett bord) med ett visst antal kuvert. Duka fram l. sätta fram ett kuvert. PT 1791, nr 51, s. 3. Hans Maj:t Kejsaren (av Ryssland) .. souperade vid ett Bord af 300 Couverter. DA 1808, nr 37, s. 1. Då hvarje kuvert (vid en viss festmåltid) skall kosta 25 rdr. Tegnér 5: 290 (1822). Frank, sätt fram en couvert till! Lönnberg Cas. 29 (1882). — jfr BORDS-KUVERT. — särsk. (enst., †) om porslinsservis. (I en viss skänk finnas bl. a.) 2 stora Cuver af Raphaels porcellin. Wrangel TessPal. 42 (i handl. fr. 1735).
3) (i sht i fackspr.) (fodral innehållande) uppsättning av kniv, gaffel o. sked(ar), bestick (se BESTICK, sbst.2). (Armfelt) hade sin särskilta förgyllda kuvert (vid måltiden). Schröderheim Ant. 125 (1795). Silfver. .. Ett Couvert, bestående af Sked, knif, gaffel o. Thesked. BoupptVäxjö 1847. 2NF (1911). — jfr BORDS-KUVERT.
B.
4) omslag (av papper) till brev, handlingar o. d.; numera bl. om (fabriksgjort) dylikt omslag bestående av på visst sätt sammanviket o. hopklistrat, på en sida öppet pappersstycke som (i regel) kan tillslutas helt medelst den ena av de övervikna flikarna; jfr ENVELOPP 1, KONVOLUT 2. Lägga ett brev i ett kuvert. BoupptSthm 25/4 1672, Bil. (Försändelsen) war med Kongl. Sigillet förseglad ock uti dubbelt couvert af starkt grått papir. Hermelin BrBarck 23 (1703). Ville man ha kuvert (till sina brev), så fick man nog själf göra dem. Nyblom Minn. 1: 58 (1904; i fråga om förh. på 1850-talet). Till assureradt bref skall användas kuvert af hållbart papper. SFS 1907, nr 89, s. 20. Hellström Storm 131 (1935). — jfr BREV-, FRANKO-, FÖNSTER-, INNER-, KORS-, VAL-, YTTER-KUVERT m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. slå kuvert om ett brev l. dyl., lägga kuvert över ett brev l. dyl., eg.: slå in ett brev l. dyl. i ett pappersomslag, förse ett brev l. dyl. med omslag; äv. i uttr. slå kuvert till ngn, förse ngt med omslag o. adressera till ngn. Jag slog itt Covert om breefwet. VDAkt. 1690, nr 392. Lägg couvert öfver innelychte till Hr Grimaldi. Linné Bref I. 2: 169 (1751). Rosenstein (1796) i MoB 9: 77 (: till).
b) [efter (ä.) fr. sous couvert, i omslag] (†) i uttr. under (ett) kuvert, i (ett) omslag; försedd med omslag (o. adress); jfr c. Stiernman Com. 2: 50 (1636). Om någon behagade, kunde han sända .. (förslaget) under couvert .. (landtmarskalken) till handa. RARP 15: 17 (1686). SynodA 1: 511 (1771). TLäk. 1833, s. 379 (bildl.).
c) [efter fr. sous le couvert de qn, eg. om det förhållande att en försändelse till en viss person lades i samma omslag som en försändelse till en annan, dvs. skickades under en annans adress] (†) i uttr. under ngns kuvert l. under kuvert till ngn, under ngns adress. VDAkt. 1690, nr 393. (Jag) vet ej om .. (mitt brev) framkommit; det var under D:r Roséns couvert. SvBrIt. 2: 31 (1733). Skicka dina manuscripter .. under couvert till Palmblad. 2Saml. 27: 57 (1820). Tegnér Armfelt 2: 169 (1884).
Ssgr: (2) KUVERT- l. KUVÄR-ARTIKEL. (i fackspr.) om sked, gaffel, kniv o. d. (som tillhör ett bordskuvert); vanl. i pl.; jfr -SILVER. Rostfria kuvertartiklar. KatalHallbergGuldsmedAB 1916, s. 100.
(4) -BREV. (enst., †) brev inlagt i omslag (för postbefordran). CollMedP 1705, s. 357.
(2) -BRÖD. om vissa brödsorter (i sht knäckebröd) i mindre format (o. urspr. avsedda att framläggas styckevis vid varje särskilt bordskuvert). KatalIndUtst. Sthm 1897, s. 145.
(4) -PAPPER. (i fackspr.) för tillvärkning av kuvert. Ambrosiani DokumPprsbr. 44 (i handl. fr. c. 1790).
(2) -SILVER. (i sht i fackspr.) om silversaker (ss. skedar, gafflar) som vid dukning tillkomma bordskuverten. Gaffeln är den .. (senast i bruk komna) delen af kuvertsilfret. MeddSlöjdF 1887, s. 48.
Avledn.: KUVERTERA, v., -ing. [jfr d. kuvertere, t. kuvertieren] till 4: förse (ngt, i sht postförsändelse) med omslag (o. adress); numera bl.: innesluta (brev l. dyl.) i (brev)kuvert (o. förse med adress). PT 1758, nr 64, s. 4. Couvertera och försegla .. brefvet väl. Kellgren (SVS) 6: 28 (1774). Kuverterade små paketer. Topelius 24: 329 (1862). Kihlman Deledda RegT 147 (1922). — särsk. (†) i uttr. kuvertera (ett brev) till ngn, (förse med omslag o.) adressera (ett brev) till ngn; äv. kuvertera (brev l. dyl.) under ett visst namn, förse (brev l. dyl.) med omslag o. sända under ngns adress; jfr KUVERT 4 c. (Det) woro säkrast at .. (breven) Couverteras till Controleuren Lang, då man dhem mycket säkert kan bekomma. ÅgerupArk. Brev 24/12 1695. Att mine bref .. under samma (tidigare nämnda) namn skulle couverteras. Roland Minn. 56 (c. 1748). Benedictsson Peng. 334 (1885).
Spoiler title
Spoiler content