SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TEMPORÄR täm1pωrä4r l. -po-, adj.; adv. -T. Anm. I ä. tid förekommer ngn gg den lat. pl.-formen temporaria. 2RA 1: 468 (1723).
Ordformer
(temperär 1894. temporair 1819 (: temporairt, n.)1831 (: temporaire, pl.). temporaire, sg. obest. 17861840. temporär 1811 osv.)
Etymologi
[jfr t. temporär, ävensom eng. temporary; av fr. temporaire, av lat. temporarius, till tempus, tid (se TEMPUS)]
som gäller viss (begränsad) tid; tillfällig (se TILLFÄLLIG, adj.) l. övergående; ofta motsatt: permanent; äv. närmande sig bet.: preliminär. Det är en temporär lösning på konflikten. Han blev temporärt berövad sin frihet. Temporärt uppehållstillstånd. AdP 1786, s. 76. De stycken som .. uppföras på denna skådeplats äro .. för utlänningar .. svåra att förstå, emedan de .. äro så fullkomligt .. Wienska; men detta locala och temporära är all folksqvickhets lefvande rot. Atterbom Minn. 593 (1819). Det wore .. ganska consequent af en den oinskränkta, enskildta näringsfrihetens .. förfäktare .. om han äfwen skulle wilja göra äktenskapet till ett blott temporärt contrakt. Geijer Nytt 184 (1823). Det är på .. jernets temporära magnetisering genom elektriska strömmar som den .. elektriska telegrafinrättningen är grundad. Frey 1849, s. 515. Bolin Statsl. 2: 381 (1871: temporära resultater). Till .. (invigningen) pågå .. tillrustningar med uppförande af temporära byggnader, festlokaler (o. dyl.). TT 1895, Allm. s. 121. En förbättring (hade) inträtt i hennes allmäntillstånd, men tyvärr var den bara temporär. HågkLivsintr. 22: 229 (1941). — särsk. i fråga om försäkring (jfr KORT-TIDS-FÖRSÄKRING). SvBanklex. 282 (1942). Temporär dödsfallsförsäkring .. (dvs.) livförsäkring som utbetalas endast om den försäkrade avlider före viss, i försäkringsavtalet angiven tidpunkt. FörsäkrTerm. 79 (1987).
Spoiler title
Spoiler content