publicerad: 2021  
1aktiv aktivt aktiva
akt·iv
adjektiv
ak´tiv
1 som del­tar på ett verknings­fullt sätt i all­mänhet el. i viss verksamhet
nattaktiv
aktiv (i något)
hon var mycket aktiv i miljödebatten; klubben har 100 aktiva och 50 passiva med­lemmar
sär­skilt som är verksam i yrkes­liv eller idrott
lagets mål­spottare beräknar att vara aktiv ett par år till
äv. om handling och dylikt
ett aktivt liv; aktivt föräldraskap
äv. om naturföreteelser, bl.a. radio­aktiva ämnen som ut­vecklar energi
seismiskt aktiv; aktiva komponenter
aktiv döds­hjälp se dödshjälp
aktivt kol se kol
aktivt ord­förråd se ordförråd
belagt sedan 1839; av lat. acti´vus 'praktiskt verksam', till ag´ere 'handla'; jfr ur­sprung till agera
2 som formellt an­ger subjektet som i någon mening handlande om verb(form)
MOTSATS 1passiv 2
i satsen "katten jagar råttan" har verbet "jagar" aktiv form
äv. om mot­svarande sats
belagt sedan 1820
2aktiv aktivet aktiver
akt·iv·et
substantiv
ak´tiv
en verbform som normalt markerar att satsens subjekt är upp­hov till verb­handlingen
MOTSATS 2passiv
belagt sedan 1801; se ur­sprung till 1aktiv!!