publicerad: 2021  
allmän all­mänt all­männa
all|­männ·are
adjektiv
all`män
1 som om­fattar (nästan) alla i viss grupp
all­män röst­rätt; all­män sjuk­försäkring; förslaget väckte all­män munterhet
äv. ut­vidgat (ibland substantiverat) offentlig, samhälls-
MOTSATS privat
all­männa kommunikations­medel; krav på styrelse­representation för det all­männa
ibland äv. vanligt före­kommande
en fågel som är all­män i hela södra Sverige
all­män handling se handling
all­män pension se pension
all­mänt åtal se åtal
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska almän; av lågtyska almen 'helt gemensam'; jfr ur­sprung till 1gemen!!, menig
2 som gäller utan in­skränkning
SYN. generell MOTSATS speciell JFR universell
en all­män regel
äv. som behandlar hela om­rådet
kursen om­fattar både all­män och svensk historia
belagt sedan 1732
3 som av­ser helheten med förbi­gående av detaljer
hans all­männa in­ställning; hennes all­männa livs­föring
ibland med viss negativ bi­betydelse obestämd och abstrakt
hon ut­tryckte sig i all­männa orda­lag; parti­programmet är mycket all­mänt hållet (adverbial)
belagt sedan ca 1620