publicerad: 2021  
allsidig all­sidigt all­sidiga
all|­sid·ig
adjektiv
all`sidig
som sam­tidigt om­fattar de flesta om­råden eller aspekter av betydelse vilket vanligen upp­fattas som positivt
MOTSATS ensidig 2
en all­sidig tränings­form; skolan ska främja elevernas all­sidiga ut­veckling; problemet blev all­sidigt belyst i diskussionen (adverbial)
ibland mer konkret som inne­håller varierande bestånds­delar
all­sidig kost
belagt sedan 1828