publicerad: 2021  
anstalt an­stalten an­stalter
an|­stalt·en
substantiv
an`stalt
1 (sluten) institution med vårdande eller omhänder­tagande upp­gifter oftast i kriminalvårds- el. sociala samman­hang
en öppen an­stalt; en sluten an­stalt; sitta på an­stalt
äv. all­männare (i sammansättn.) något ålderdomligt (byggnad eller an­läggning för) institution eller in­rättning
kreditanstalt; postanstalt; undervisningsanstalt
belagt sedan 1753; av tyska Anstalt med samma betydelse, till anstellen 'ordna'; jfr ur­sprung till föranstalta
2 vanligen plur. åt­gärd (mot något)
anstalter (för/mot något)
anstalter (för något)
anstalter (mot något)
här måste vid­tas an­stalter mot spritmissbruket
belagt sedan 1657