publicerad: 2021  
arbetshypotes arbets­hypotesen arbets­hypoteser
arbets|­hypo·tes·en
substantiv
ar`betshypotes
ofta i vetenskapliga samman­hang provisorisk hypotes som an­vänds under ut­förandet av visst arbete och som vanligen revideras efter hand
belagt sedan 1908