publicerad: 2021  
arbetsvärdering arbets­värderingen arbets­värderingar
arbets|­värd·er·ing·en
substantiv
ar`betsvärdering
systematisk upp­skattning av arbetsprestationer som grund för in­bördes jäm­förelse för rätt­vis löne­sättning m.m.
arbets­värdering är en viktig del i före­tagets jämställdhets­plan
belagt sedan 1959