publicerad: 2021  
arrende arrendet arrenden
ar·rend·et
substantiv
[-en`-] el. [-en´-]
av­tal om rätt att bruka någon annans egendom mot ersättning samt att tillgodo­göra sig av­kastningen särsk. beträffande mark
jaktarrende; jordbruksarrende
arrende (av något)
han upp­lät gården på arrende
äv. all­männare om liknande bruknings­rätt för andra till­gångar
äv. om av­giften
arrendet ska höjas med 10 %
belagt sedan 1620