publicerad: 2021  
betalningsföreläggande betalnings­föreläggandet betalnings­förelägganden
be·tal·nings|­före·lägg·and·et
substantiv
beta`lningsföreläggande
formell upp­maning att betala (viss fordran) in­om kort tid som kan få rättslig verkan om den inte åt­lyds
JFR inkasso
du får gå till tings­rätten och ta ut betalnings­föreläggande mot honom; han lät betalnings­föreläggandet gå till civil­process
belagt sedan 1946