publicerad: 2021  
1bräda brädan, plural brädor el. bräder
bräd·an
substantiv
brä`da
1 ut­sågat, lång­smalt, brett, relativt tunt stycke trä­virke med för­hållandevis stor längd
brädbit; golvbräda
husen är in­klädda med panel av sågade bräder
äv. om liknande trä­stycke in­gående i byggnad(sdel) och dylikt
de två översta bräderna i trappan knarrade all­tid
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); 1847 i nuv. form; böjnings­form av bräde 1
2 vanligen i sammansättn. skiva som bearbetats för visst ända­mål ofta av trä, nu­mera äv. plast
SYN. bräde 1
tyget måste svalna mot brädan om vecken ska hålla sig
belagt sedan 1674
Fick jobb upp vid sågen
och staplade bräder
och bräder och bräder där
och bräder om igen. Povel Ramel, Karl Nilsson (i revyn Alla 4, 1960)
2bräda brädade brädat
verb
brä`da
något var­dagligt överträffa i visst samman­hang med in­slag av (formellt el. informellt) tävlingsmoment
JFR besegra
någon brädar någon
det är inte många som brädar henne i tennis; hon blev brädad av en yngre rival och är nu singel
belagt sedan 1929; jfr ur­sprung till bräde 2, "slå någon ur brädet"
brädabrädande