publicerad: 2021  
definiera definierade definierat
verb
definie´ra
av­gränsa och bestämma betydelse hos ord el. annat språkligt ut­tryck
någon definierar något (som något)
definiera ordet "emancipation"; definiera "frihet" som möjlighet att välja
äv. klart beskriva inne­börden av
nog­grant definierade arbets­uppgifter
belagt sedan 1606; av lat. defini´re 'av­gränsa', till fi´nis 'gräns'; jfr ur­sprung till 1final!!
definieradefinierande, definiering, definition