publicerad: 2021  
dogm dogmen dogmer
substantiv
[dåg´m]
grund­läggande läro­sats vars riktighet inte ifråga­sätts spec. i religiösa samman­hang
en dogm (om något/sats)
en dogm (om något)
en dogm (om sats)
dogmen om påvens ofelbarhet
äv. all­männare åsikt som en­vist försvaras
socialpolitiska dogmer; kapitalismens dogmer om profit och till­växt
belagt sedan 1797; av grek. dog´ma 'mening; beslut; läro­sats', till dokei´n 'tänka, tro; mena'; jfr ur­sprung till ortodox, paradox