publicerad: 2021  
envägskommunikation envägs­kommunikationen
en·vägs|­kom·mun·ik·at·ion·en
substantiv
e`nvägskommunikation
enkelriktad språklig kommunikation
de ville få till stånd en dialog i stället för den dit­tills dominerande envägs­kommunikationen
belagt sedan 1960-talet