publicerad: 2021  
exempel exemplet, plural exempel, bestämd plural exemplen
ex·empl·et
substantiv
exem´pel
1 (typisk) representant för en grupp före­teelser ofta ut­vald för att belysa och förklara något
exempelsamling; praktexempel; prisexempel
ett exempel (något/sats)
ett exempel (något)
ett exempel (sats)
ett belysande exempel; ett illustrativt exempel; ett miss­visande exempel; han kommer all­tid med all­män kritik men ger aldrig några konkreta exempel
spec. om problem el. upp­gift i pedagogiska samman­hang
räkneexempel; övningsexempel
äv. mer el. mindre bildligt
hon är ett levande exempel på att det går att över­vinna mot­gångar
till exempel exempelvispå lägret fick de ägna sig åt till exempel musik och teater; skal­djur som till exempel havs­kräfta och krabba
belagt sedan 1495 (Om djefvulens frestelse (Gerson)); fornsvenska exempel 'före­döme'; av lat. exem´plum 'prov; före­döme; mönster', till exim´ere, till ex- och em´ere 'ta'; jfr ur­sprung till sampel
2 mönster för handlande, upp­förande och dylikt
ett exempel (för någon/något)
ett exempel (för någon)
ett exempel (för något)
ett efterföljans­värt exempel; ett av­skräckande exempel; före­gå med gott exempel; han följde kamraternas exempel
äv. med positiv betydelse gott mönster
hon är ett exempel för sina kamrater
ett varnande exempel någon eller något som kan tjäna som varningett bil­vrak placerades ut vid den olycks­drabbade korsningen som ett varnande exempel
statuera (ett) exempel varna (genom att straffa någon)regimen ville statuera exempel genom att ge de oppositionella kännbara straff
belagt sedan 1495 Om djefvulens frestelse (Gerson)