publicerad: 2021  
följa följde följt, presens följer
verb
föl`ja
1 ofta med partikelnefter förflytta sig längs den väg eller bana som just tagits av något framför­varande for­don, någon varelse eller dylikt
någon följer någon/något
någon följer någon
någon följer något
någon följer efter (någon/något)
någon följer efter (någon)
någon följer efter (något)
de följde rymlingen i spåren; polisen följde efter den mystiska bilen
äv. förflytta sig längs en viss existerande sträckning
det är bara att följa stigen
ibland i fråga om tänkt rörelse (äv. om icke-levande före­teelse)
hon följde dem med blicken; vägen följer älven ett gott stycke
ibland med ton­vikt på in­bördes ordning
en norr­man gick i mål som etta, tätt följd av två svenskar
äv. bildligt, spec. handla på samma sätt som någon tidigare gjort el. före­skrivit
om USA devalverar väntas andra länder följa efter; hon gick och lade sig, och snart följde de andra hennes exempel
spec. äv. handla i enlighet med
följa lagens bok­stav; följa sitt sam­vete; följa instruktionen
följa med strömmen se ström
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska fylghia; av ovisst urspr.
2 ofta med partikelnmed förflytta sig till­sammans med någon, ofta som sällskap eller dylikt
någon följer någon/något (till något)
någon följer någon (till något)
någon följer något (till något)
någon följer med (någon) (på/till något)
någon följer med (någon) (något)
någon följer med (någon) (till något)
jag följer dig till buss­hållplatsen; följ med till Köpen­hamn över helgen!; alla löparna kunde inte följa med i det hårda tempot
äv. bildligt med av­seende på intresse­område hålla sig under­rättad om
följa den senaste ut­vecklingen; följa med i den aktuella debatten; följ med på lektionerna så går det bättre
äv. med av­seende på tanke­banor förstå
de kunde inte följa hans resonemang
äv. om före­mål eller dylikt vara bi­fogad
något följer med (något)
med tidningen följer en bi­laga
belagt sedan 1000-talet (runsten, Karlevi, Öland (Nilsson)); runform fulkþu (pret.)
3 in­träffa vid nästa punkt eller av­snitt i tiden om händelse etc. i förhållande till annan, an­given händelse el. tid­punkt
någon/något följer (någon/något)
någon följer (någon)
någon följer (något)
något följer (någon)
något följer (något)
olyckorna följer slag i slag; en vecka i Leningrad följs av en vecka i Moskva
spec. i ett fast ut­tryck
fort­sättning följer (i nästa nummer)
äv. om person träda i funktion närmast efter någon annan
Reinfeldt följdes av Löfven som stats­minister
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 enligt tanke­lagarna nöd­vändigtvis upp­komma ur aktuella förut­sättningar, tidigare slut­satser etc.
något följer av något/sats
något följer av något
något följer av sats
av resonemanget följer att ...; av det faktum att han har gjort fel följer inte att han bör av­gå
belagt sedan 1528
följaföljande
Jag kan ej följa dig
dit ingen blivit följd
jag måste stanna här
jag går på vägen av och an
och jag lyssnar till höstens tunga vågor.
Elsa Grave, Till det döda barnet (ur Bortförklaring, 1948)